Ing. Alberto Fujimori
 
Hồ sơ này không công khai.