#FuZZer-CaT#
конченый   Alpine, California, United States
 
 
П͕̥̻̲̲̩͖̞̦͚̍̂́ͤͦͨ̔̂͒̎ͦͥ̑̈̚͡р͕͔̹̠ͩ̃͑ͨ́͜͝и̵̖͉̜̦͎̺͇̫̯͕̩̪̜̦̼͈̼̝ͨ̿ͩ͂ͩ̔̊͋͋ͤ̅̂̍ͥͥͦ̕͞в̸̧̜̦̤̗̹̾̅͛̈́̄̄ͨ͐̿́ͭ͆͋̐ͪ̽͡е̡̡̫̻̪̞̗̽̾̅͛͂ͩͭ͋̈́ͦ͌̽͐ͩ͂̈̈́̒̚̕͡т̲͔̳͕̻̦̯̙͚̗͎̲̞̰͙ͩ̌͊̋ͩ̂͘ͅͅ.̨͖͍̟̟̙́̊ͪ͒̌̈͑̌͒͛̅ͩ͑ͭ͢ ͇̯͈͇̥̗͎̱̭̥͈͔͚͇̞̦͙ͭ͌̉̃̈̾ͧ̉́ͬ̏̓ͭͣ̀̚̕͘͟Л̹͙̫͈͊̾͂̇͊̉̉́̕͡ю̸̧̧͙̖͍͓͙͈̝̝̰̮̥͚ͫͦ̀̌ͦ͢б̸̞̺̱̠̼̞͎̟̟̜̖̈́̿͌ͦ̃̄̔ͣ̓ͥͯ͢и̴̩͔̟̪̊͛ͨͤͣͯ̈ͯͬ̅̌̔̈́̋̿̈̍͟͠ш̧̄̄̌̀̀ͯͣ̅̇̓̎̊̔͂̽͐͐͏̴͕̰̰͕̙̰̼́͞ь̧͚̙͚̥͇̝̘̝͙͓͙̬̫̯ͬͤ̾ͬ̽ͨ̌ͪͧͭ͋̃̉̔̅̃̒ͭͪ́͜͡ ̢̱̗̟͇̤͕̹̯̜͖̥͖̝̥̭̣͋̾͂͛̕п̨̨̨̹͖͎̭͓̮̯̗ͥ̈ͪ͑ͥ̿̈̍̒̈̀̈́ͫ́̀о̡̧̙̫͇̱͉͙̖̙̪̟̤̬͔̺͕͎̪͍͉ͤͮ̎͆ͧ̈́ͬ͊̀и̡͊̍͗͊͌̚͏̢̹̥͔̪̣̠͇̭͍͔̕г̨ͥͧ̎ͫ̎̆̄̒̈̏̔ͬ̃̌͗̎͘͟҉̟̠̫̙̗̮̬̹͔͎͓̮̰̜̩͙р̸̴̴͓̭͎̬̟̗͖̿ͪ̏ͮ̐͐̍̊͌ͨͫ̈́͒̊͋ͬ̀͜а̴̴̢̡͉̻͈̥͕͓̺͚͍̻̭̭̗̱̜͍͐̍͆ͦ͠ͅͅт̢̖̯̹̜̭ͪ̋ͯ͛͂ͦ̆͡ͅь̨̊ͭ͑ͨͪͭ͋̋҉͕̜̻͖̟̻͓̺̤̭̻̤̦̜̼͢?̛̱̞͓͓̫̝̪̬̺̮͖̫͒̆͆̑̒͌͑͒̄
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 4 giờ, 52 phút trước
Nhiều lệnh cấm VAC được ghi nhận | Thông tin
212 ngày từ lần cấm cuối
Trưng bày Workshop
8
Bài đăng
2
Người theo dõi
HISTORY VACbans
<div class="wrapped im_fwd_log_wrapped"><divclass="im_msg_text">П͕̥̻̲̲̩͖̞̦͚̍̂́ͤͦͨ̔̂͒̎ͦͥ̑̈̚͡р͕͔̹̠ͩ̃͑ͨ́͜͝и̵̖͉̜̦͎̺͇̫̯͕̩̪̜̦̼͈̼̝ͨ̿ͩ͂ͩ̔̊͋͋ͤ̅̂̍ͥͥͦ̕͞в̸̧̜̦̤̗̹̾̅͛̈́̄̄ͨ͐̿́ͭ͆͋̐ͪ̽͡е̡̡̫̻̪̞̗̽̾̅͛͂ͩͭ͋̈́ͦ͌̽͐ͩ͂̈̈́̒̚̕͡т̲͔̳͕̻̦̯̙͚̗͎̲̞̰͙ͩ̌͊̋ͩ̂͘ͅͅ.̨͖͍̟̟̙́̊ͪ͒̌̈͑̌͒͛̅ͩ͑ͭ͢ ͇̯͈͇̥̗͎̱̭̥͈͔͚͇̞̦͙ͭ͌̉̃̈̾ͧ̉́ͬ̏̓ͭͣ̀̚̕͘͟Л̹͙̫͈͊̾͂̇͊̉̉́̕͡ю̸̧̧͙̖͍͓͙͈̝̝̰̮̥͚ͫͦ̀̌ͦ͢б̸̞̺̱̠̼̞͎̟̟̜̖̈́̿͌ͦ̃̄̔ͣ̓ͥͯ͢и̴̩͔̟̪̊͛ͨͤͣͯ̈ͯͬ̅̌̔̈́̋̿̈̍͟͠ш̧̄̄̌̀̀ͯͣ̅̇̓̎̊̔͂̽͐͐͏̴͕̰̰͕̙̰̼́͞ь̧͚̙͚̥͇̝̘̝͙͓͙̬̫̯ͬͤ̾ͬ̽ͨ̌ͪͧͭ͋̃̉̔̅̃̒ͭͪ́͜͡ ̢̱̗̟͇̤͕̹̯̜͖̥͖̝̥̭̣͋̾͂͛̕п̨̨̨̹͖͎̭͓̮̯̗ͥ̈ͪ͑ͥ̿̈̍̒̈̀̈́ͫ́̀о̡̧̙̫͇̱͉͙̖̙̪̟̤̬͔̺͕͎̪͍͉ͤͮ̎͆ͧ̈́ͬ͊̀и̡͊̍͗͊͌̚͏̢̹̥͔̪̣̠͇̭͍͔̕г̨ͥͧ̎ͫ̎̆̄̒̈̏̔ͬ̃̌͗̎͘͟҉̟̠̫̙̗̮̬̹͔͎͓̮̰̜̩͙р̸̴̴͓̭͎̬̟̗͖̿ͪ̏ͮ̐͐̍̊͌ͨͫ̈́͒̊͋ͬ̀͜а̴̴̢̡͉̻͈̥͕͓̺͚͍̻̭̭̗̱̜͍͐̍͆ͦ͠ͅͅт̢̖̯̹̜̭ͪ̋ͯ͛͂ͦ̆͡ͅь̨̊ͭ͑ͨͪͭ͋̋҉͕̜̻͖̟̻͓̺̤̭̻̤̦̜̼͢?̛̱̞͓͓̫̝̪̬̺̮͖̫͒̆͆̑̒͌͑͒̄</div></div>ounter-Strike: Source - global hack:summer2019boost:
Day of Defeat: Source - global hack:summer2019boost:
Half-Life 2: Deathmatch - hlcheat:summer2019boost:
Half-Life Deathmatch: Source - hl2 wallhack:summer2019boost:
Team Fortress 2 - legit anti aim:summer2019boost:
Counter-Strike: Global Offensive - Eterniti v1-16 , avira hack ,pphud , фрикен:summer2019boost:
<div class="wrapped im_fwd_log_wrapped"><divclass="im_msg_text">П͕̥̻̲̲̩͖̞̦͚̍̂́ͤͦͨ̔̂͒̎ͦͥ̑̈̚͡р͕͔̹̠ͩ̃͑ͨ́͜͝и̵̖͉̜̦͎̺͇̫̯͕̩̪̜̦̼͈̼̝ͨ̿ͩ͂ͩ̔̊͋͋ͤ̅̂̍ͥͥͦ̕͞в̸̧̜̦̤̗̹̾̅͛̈́̄̄ͨ͐̿́ͭ͆͋̐ͪ̽͡е̡̡̫̻̪̞̗̽̾̅͛͂ͩͭ͋̈́ͦ͌̽͐ͩ͂̈̈́̒̚̕͡т̲͔̳͕̻̦̯̙͚̗͎̲̞̰͙ͩ̌͊̋ͩ̂͘ͅͅ.̨͖͍̟̟̙́̊ͪ͒̌̈͑̌͒͛̅ͩ͑ͭ͢ ͇̯͈͇̥̗͎̱̭̥͈͔͚͇̞̦͙ͭ͌̉̃̈̾ͧ̉́ͬ̏̓ͭͣ̀̚̕͘͟Л̹͙̫͈͊̾͂̇͊̉̉́̕͡ю̸̧̧͙̖͍͓͙͈̝̝̰̮̥͚ͫͦ̀̌ͦ͢б̸̞̺̱̠̼̞͎̟̟̜̖̈́̿͌ͦ̃̄̔ͣ̓ͥͯ͢и̴̩͔̟̪̊͛ͨͤͣͯ̈ͯͬ̅̌̔̈́̋̿̈̍͟͠ш̧̄̄̌̀̀ͯͣ̅̇̓̎̊̔͂̽͐͐͏̴͕̰̰͕̙̰̼́͞ь̧͚̙͚̥͇̝̘̝͙͓͙̬̫̯ͬͤ̾ͬ̽ͨ̌ͪͧͭ͋̃̉̔̅̃̒ͭͪ́͜͡ ̢̱̗̟͇̤͕̹̯̜͖̥͖̝̥̭̣͋̾͂͛̕п̨̨̨̹͖͎̭͓̮̯̗ͥ̈ͪ͑ͥ̿̈̍̒̈̀̈́ͫ́̀о̡̧̙̫͇̱͉͙̖̙̪̟̤̬͔̺͕͎̪͍͉ͤͮ̎͆ͧ̈́ͬ͊̀и̡͊̍͗͊͌̚͏̢̹̥͔̪̣̠͇̭͍͔̕г̨ͥͧ̎ͫ̎̆̄̒̈̏̔ͬ̃̌͗̎͘͟҉̟̠̫̙̗̮̬̹͔͎͓̮̰̜̩͙р̸̴̴͓̭͎̬̟̗͖̿ͪ̏ͮ̐͐̍̊͌ͨͫ̈́͒̊͋ͬ̀͜а̴̴̢̡͉̻͈̥͕͓̺͚͍̻̭̭̗̱̜͍͐̍͆ͦ͠ͅͅт̢̖̯̹̜̭ͪ̋ͯ͛͂ͦ̆͡ͅь̨̊ͭ͑ͨͪͭ͋̋҉͕̜̻͖̟̻͓̺̤̭̻̤̦̜̼͢?̛̱̞͓͓̫̝̪̬̺̮͖̫͒̆͆̑̒͌͑͒̄</div></div>
Trưng bày thành tựu
2,170
Thành tựu
30
Trò chơi toàn vẹn
91%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân

Hoạt động gần đây

521 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 9 Thg12
115 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 9 Thg12
0.2 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 3 Thg12
kochedykovo 15 Thg11 @ 3:07am 
+rep
2ch_commissar 9 Thg11 @ 7:35am 
░░░░░░░██████╗░███████╗██████╗░░
░░██╗░░██╔══██╗██╔════╝██╔══██╗░
██████╗██████╔╝█████╗░░██████╔╝░
╚═██╔═╝██╔══██╗██╔══╝░░██╔═══╝░░
░░╚═╝░░██║░░██║███████╗██║░░░░░░
░░░░░░░╚═╝░░╚═╝╚══════╝╚═╝░░░░░░
Wiskas 28 Thg08 @ 11:16pm 
+rep
MMQQ 16 Thg08 @ 11:29am 
+rep
Smertniy 15 Thg08 @ 7:17am 
+rep
Wiskas 12 Thg07 @ 12:18pm 
+rep Еба*ый профит