FnDragon
Randy Ward   State College, Pennsylvania, United States
 
 
:tobdog: :tobdog: :tobdog: :tobdog: :tobdog: :tobdog: :tobdog: :tobdog: :tobdog: :tobdog: :tobdog: :tobdog: :tobdog: :tobdog: :tobdog: :tobdog: :tobdog: :tobdog: :tobdog: :tobdog: :tobdog: :tobdog: :tobdog: :tobdog: :tobdog: :tobdog: :tobdog: :tobdog: :tobdog: :tobdog: :tobdog: :tobdog: :tobdog: :tobdog: :tobdog: :tobdog: :tobdog: :tobdog: :tobdog: :tobdog: :tobdog: :tobdog: :tobdog: :tobdog: :tobdog: :tobdog: :tobdog: :tobdog: :tobdog: :tobdog: :tobdog: :tobdog: :tobdog: :tobdog: :tobdog: :tobdog: :tobdog: :tobdog: :tobdog: :tobdog:
온라인 상태
도전 과제 전시대
3,318
도전 과제
15
완전 정복한 게임
24%
평균 게임 완료율
스크린샷 전시대
Death Road to Canada

최근 활동

기록상 41시간
마지막으로 플레이한 날짜: 2019년 2월 22일
기록상 874시간
마지막으로 플레이한 날짜: 2019년 2월 14일
기록상 0.5시간
마지막으로 플레이한 날짜: 2019년 2월 14일