<3
 
 
1 lệnh cấm VAC được ghi nhận | Thông tin
1780 ngày từ lần cấm cuối