Giờ chơi 2 tuần qua:
0.2h

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Bạn phải đăng nhập để so sánh những chỉ số này với của bản thân
Đạt được 7 trên 17 (41%) thành tựu:

Thành tựu cá nhân
 

High aspirations

Post a scene wallpaper to the Workshop.
Mở khóa vào 5 Thg06 @ 9:00am

Trying something new

Use 10 different wallpapers from the Workshop.
Mở khóa vào 21 Thg12, 2020 @ 12:43pm

Keeping an eye on this one

Favorite 10 different wallpapers from the Workshop.
Mở khóa vào 5 Thg06 @ 6:36am

Pest

Cause 1 fatal error or trigger 128 warnings in the editor.
Mở khóa vào 22 Thg03 @ 11:55am

Getting the hang of it

Use 25 different wallpapers from the Workshop.
Mở khóa vào 21 Thg12, 2020 @ 12:46pm

Hard to pick just one

Use 50 different wallpapers from the Workshop.
Mở khóa vào 21 Thg12, 2020 @ 12:58pm

Out of disk space

Use 100 different wallpapers from the Workshop.
Mở khóa vào 21 Thg12, 2020 @ 1:06pmVideo makers

Post a video wallpaper to the Workshop.

The internet on a disk

Post a web wallpaper to the Workshop.

Press any key

Post an app wallpaper to the Workshop.

Creativity according to instructions

Use a 2D scene template.

Working with 3D models

Use a 3D scene template.

Sharing is caring

Post a Steam screenshot with a Workshop wallpaper open.

k0n4m1

30 lives

Found some good ones

Favorite 20 different Workshop wallpapers.
17 / 20

Fair collection

Favorite 30 different Workshop wallpapers.
17 / 30

Wallpaper Connoisseur

Favorite 50 different Workshop wallpapers.
17 / 50