Elry
Germany
 
 
Hello and Welcome to my Profile.
For more info about me read my Info box. (scroll down)
Artwork Showcase
Favorite Group
Big Breast Lovers - Public Group
For those who love thier big squishy pillows
6,371
Members
402
In-Game
2,152
Online
314
In Chat
Favorite Guide
ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ

⠀⠀⠀•⠀•⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀◖⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀•⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⬤⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀•⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀◗⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀•⠀•

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ————⠀⠀よ⠀⠀う⠀⠀こ⠀⠀そ⠀⠀————

⠀⠀⠀⠀i⠀n⠀f⠀o⠀—————————————————————————————————————
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴍʏ ɴᴀᴍᴇ ɪs ᴇʟʀʏ ᴀɴᴅ ɪ'ᴍ ɢᴇʀᴍᴀɴ. ᴛʜᴀɴᴋ ʏᴏᴜ ꜰᴏʀ ᴠɪsɪᴛɪɴɢ ᴍʏ ᴘʀᴏꜰɪʟᴇ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɪ ᴇɴᴊᴏʏ ᴀɴɪᴍᴇs, ᴘʀᴏɢʀᴀᴍᴍɪɴɢ ᴀɴᴅ ɢᴀᴍɪɴɢ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɪ ᴀʟsᴏ ᴍᴀᴋᴇ ᴍʏ ᴏᴡɴ ɢᴀᴍᴇs ᴀɴᴅ ᴘᴜʙʟɪsʜ ᴛʜᴇᴍ ᴏɴ sᴛᴇᴀᴍ.
⠀⠀⠀⠀l⠀i⠀n⠀k⠀s⠀————————————————————————————————————
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ᴍʏ ɢᴀᴍᴇ [party-painter.com]⠀⠀→⠀⠀ ᴀɴɪᴍᴇ ʟɪsᴛ [al.elry.dev]
⠀⠀⠀⠀o⠀t⠀h⠀e⠀r⠀————————————————————————————————————
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴘʟᴇᴀsᴇ ᴅᴏɴᴛ ᴀᴅᴅ ᴍᴇ ғᴏʀ ᴀ sᴜᴘᴘᴏʀᴛ / ʙᴜɢ ʀᴇᴘᴏʀᴛ ғᴏʀ ᴏɴᴇ ᴏғ ᴍʏ ɢᴀᴍᴇs.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʜᴀᴠᴇ ᴀ ɢʀᴇᴀᴛ ᴅᴀʏ ᴀɴᴅ ɢᴏᴏᴅʙʏᴇ~

⠀⠀⠀⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❝⠀⠀𝓐𝓷𝓲𝓶𝓮 𝓞𝓹𝓹𝓪𝓲 𝓪𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓲𝓰𝓱𝓼 𝓰𝓲𝓿𝓮 𝓶𝓮 𝓪 𝔀𝓲𝓵𝓵 𝓽𝓸 𝓵𝓲𝓿𝓮 𝓯𝓸𝓻 𝓵𝓸𝓷𝓰𝓮𝓻⠀⠀❞

Recent Activity

4.6 hrs on record
last played on Jun 18
375 hrs on record
last played on Jun 17
11.9 hrs on record
last played on Jun 7