Tun
Croatia
 
 
I got perma trade banned, I dont know why.
If you guys could help, add me and we will talk. If someone gets me unbanned il give him some skins.
Hiện đang rời mạng
Hiện đang bị cấm trao đổi

Hoạt động gần đây

930 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 1 Thg06
56 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 17 Thg03
4.5 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 25 Thg02, 2019
< >
Bình luận
fLAW 22 Thg02, 2016 @ 11:18am 
~ Signed by fLAW - 2016-02-22 ~ Thank you for your support!