Tất cả nhóm
523 Thành viên   |   15 Đang chơi   |   65 Trên mạng   |   5 Đang trò chuyện nhóm
United Gaming Clans - Công khai
28,641 Thành viên   |   720 Đang chơi   |   6,137 Trên mạng   |   72 Đang trò chuyện nhóm
THE INVANTORS OF ZERO - Công khai
173 Thành viên   |   3 Đang chơi   |   22 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
Meet The Stats - Công khai
151,167 Thành viên   |   5,587 Đang chơi   |   31,536 Trên mạng   |   1240 Đang trò chuyện nhóm
TF2Scrap - Công khai
329,710 Thành viên   |   11,084 Đang chơi   |   65,575 Trên mạng   |   5512 Đang trò chuyện nhóm
Coupon Trading Group. - Công khai
14,549 Thành viên   |   696 Đang chơi   |   3,622 Trên mạng   |   100 Đang trò chuyện nhóm
Fanatical - Công khai
622,549 Thành viên   |   16,492 Đang chơi   |   131,871 Trên mạng   |   1649 Đang trò chuyện nhóm
1,597 Thành viên   |   65 Đang chơi   |   318 Trên mạng   |   9 Đang trò chuyện nhóm
Tip of the Hats - Công khai
17,354 Thành viên   |   734 Đang chơi   |   4,718 Trên mạng   |   78 Đang trò chuyện nhóm
1,757,359 Thành viên   |   46,238 Đang chơi   |   338,163 Trên mạng   |   28606 Đang trò chuyện nhóm
The Trading Masters - Công khai
7,977 Thành viên   |   348 Đang chơi   |   1,515 Trên mạng   |   47 Đang trò chuyện nhóm
tf2center.com - Công khai
34,528 Thành viên   |   1,623 Đang chơi   |   9,079 Trên mạng   |   242 Đang trò chuyện nhóm
Coupon Dumpster - Công khai
24,420 Thành viên   |   1,372 Đang chơi   |   6,432 Trên mạng   |   560 Đang trò chuyện nhóm
116 Thành viên   |   2 Đang chơi   |   9 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
GrabTheGames - Công khai
453,805 Thành viên   |   13,676 Đang chơi   |   72,863 Trên mạng   |   1978 Đang trò chuyện nhóm
Generally Gaming - Công khai
4,822 Thành viên   |   70 Đang chơi   |   608 Trên mạng   |   10 Đang trò chuyện nhóm
2,315 Thành viên   |   74 Đang chơi   |   421 Trên mạng   |   13 Đang trò chuyện nhóm
12,417 Thành viên   |   537 Đang chơi   |   2,407 Trên mạng   |   73 Đang trò chuyện nhóm
Hot Random Keys - Công khai
191,459 Thành viên   |   6,848 Đang chơi   |   37,593 Trên mạng   |   494 Đang trò chuyện nhóm
Pan Madnesss - Công khai
79 Thành viên   |   1 Đang chơi   |   10 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
G.E.W.P. Official - Công khai
26,667 Thành viên   |   897 Đang chơi   |   6,032 Trên mạng   |   325 Đang trò chuyện nhóm
2 Thành viên   |   0 Đang chơi   |   0 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
4 Thành viên   |   0 Đang chơi   |   0 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
131,955 Thành viên   |   4,817 Đang chơi   |   34,721 Trên mạng   |   377 Đang trò chuyện nhóm
6,733 Thành viên   |   338 Đang chơi   |   1,995 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
51 Thành viên   |   2 Đang chơi   |   4 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
4 Thành viên   |   0 Đang chơi   |   0 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
"Bot.tf" - Công khai
7,353 Thành viên   |   478 Đang chơi   |   1,662 Trên mạng   |   66 Đang trò chuyện nhóm
8 Thành viên   |   1 Đang chơi   |   2 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
THE FROSTED TF2 GAMERS - Công khai
8 Thành viên   |   0 Đang chơi   |   0 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
Snipers network - Công khai
49 Thành viên   |   1 Đang chơi   |   5 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
53 Thành viên   |   3 Đang chơi   |   3 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
TF Freaks - Công khai
67 Thành viên   |   2 Đang chơi   |   13 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
258 Thành viên   |   0 Đang chơi   |   35 Trên mạng   |   4 Đang trò chuyện nhóm
Sfc Trading! :D - Công khai
4,178 Thành viên   |   160 Đang chơi   |   846 Trên mạng   |   18 Đang trò chuyện nhóm
1,352 Thành viên   |   49 Đang chơi   |   277 Trên mạng   |   56 Đang trò chuyện nhóm
RaNcHoo Re1aX0 - Công khai
12 Thành viên   |   1 Đang chơi   |   1 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
Vanilla.TF - Công khai
329 Thành viên   |   19 Đang chơi   |   100 Trên mạng   |   13 Đang trò chuyện nhóm
995 Thành viên   |   53 Đang chơi   |   252 Trên mạng   |   20 Đang trò chuyện nhóm
64 Thành viên   |   2 Đang chơi   |   8 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
Asian tf2 lobby - Công khai
26 Thành viên   |   1 Đang chơi   |   3 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
30 Thành viên   |   0 Đang chơi   |   2 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
2,318 Thành viên   |   95 Đang chơi   |   479 Trên mạng   |   2 Đang trò chuyện nhóm
8 Thành viên   |   0 Đang chơi   |   0 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
63 Thành viên   |   0 Đang chơi   |   1 Trên mạng   |   2 Đang trò chuyện nhóm
Nukes' Trading Bots - Công khai
60 Thành viên   |   3 Đang chơi   |   11 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
»🐉« SɱokE Tradez - Công khai
1,419 Thành viên   |   55 Đang chơi   |   284 Trên mạng   |   1 Đang trò chuyện nhóm
Mars trading Network - Công khai
1,145 Thành viên   |   52 Đang chơi   |   220 Trên mạng   |   1 Đang trò chuyện nhóm
AlwaysBorn - Công khai
929 Thành viên   |   42 Đang chơi   |   198 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
14 Thành viên   |   0 Đang chơi   |   0 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
prik0re - Công khai
41 Thành viên   |   1 Đang chơi   |   8 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
31 Thành viên   |   0 Đang chơi   |   3 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
gorillajustice - Công khai
235 Thành viên   |   11 Đang chơi   |   62 Trên mạng   |   9 Đang trò chuyện nhóm
1,048 Thành viên   |   44 Đang chơi   |   254 Trên mạng   |   7 Đang trò chuyện nhóm
Sevskii's bots - Công khai
3,982 Thành viên   |   168 Đang chơi   |   768 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
Red Magic Level Up - Công khai
3,155 Thành viên   |   156 Đang chơi   |   684 Trên mạng   |   11 Đang trò chuyện nhóm
AlphOne Bots - Công khai
113 Thành viên   |   4 Đang chơi   |   20 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
ChillyPunch - Công khai
247 Thành viên   |   4 Đang chơi   |   30 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
Pineapple Head's - Công khai
37 Thành viên   |   1 Đang chơi   |   9 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
GAMETON - Công khai
30 Thành viên   |   0 Đang chơi   |   0 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
Moonlight Raffles - Công khai
320 Thành viên   |   9 Đang chơi   |   46 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
Viwu's Level Service - Công khai
66,328 Thành viên   |   3,138 Đang chơi   |   11,896 Trên mạng   |   561 Đang trò chuyện nhóm
Dry Ape Abuse Wildlife - Công khai
57 Thành viên   |   0 Đang chơi   |   3 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
61 Thành viên   |   1 Đang chơi   |   9 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
1,864 Thành viên   |   68 Đang chơi   |   322 Trên mạng   |   5 Đang trò chuyện nhóm
21 Thành viên   |   3 Đang chơi   |   6 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
102 Thành viên   |   5 Đang chơi   |   14 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
Kingdom Azura - Công khai
19 Thành viên   |   0 Đang chơi   |   1 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
I ❤️ Trades - Công khai
316 Thành viên   |   12 Đang chơi   |   57 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
1,831 Thành viên   |   61 Đang chơi   |   329 Trên mạng   |   25 Đang trò chuyện nhóm
155 Thành viên   |   1 Đang chơi   |   21 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
66 Thành viên   |   1 Đang chơi   |   4 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
Tayken Breakin' - Công khai
17 Thành viên   |   2 Đang chơi   |   3 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
Pizza's Palace - Công khai
2,765 Thành viên   |   51 Đang chơi   |   326 Trên mạng   |   22 Đang trò chuyện nhóm
SATH - Công khai
34 Thành viên   |   0 Đang chơi   |   2 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
31 Thành viên   |   1 Đang chơi   |   3 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
Suicide Squad 😎 - Công khai
84 Thành viên   |   5 Đang chơi   |   11 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
Azeyru'sCognitiveTech - Công khai
53 Thành viên   |   4 Đang chơi   |   9 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
Ayab's Youtube - Công khai
335 Thành viên   |   16 Đang chơi   |   55 Trên mạng   |   3 Đang trò chuyện nhóm