Giờ chơi 2 tuần qua:
0h

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Bạn phải đăng nhập để so sánh những chỉ số này với của bản thân
Đạt được 53 trên 63 (84%) thành tựu:

Thành tựu cá nhân
 
Mở khóa vào 10 Thg02 @ 10:33am

Charmed

Acquire your first Charm
Mở khóa vào 12 Thg02 @ 2:37pm

Enchanted

Acquire half of Hallownest's Charms
Mở khóa vào 15 Thg02 @ 8:43am

Blessed

Acquire all Charms and receive Salubra's blessing
Mở khóa vào 11 Thg02 @ 3:50pm

Protected

Acquire 4 Mask Shards
Mở khóa vào 15 Thg02 @ 9:19am

Masked

Acquire all Mask Shards
Mở khóa vào 12 Thg02 @ 2:14pm

Soulful

Acquire 3 Vessel Fragments
Mở khóa vào 14 Thg02 @ 8:49am

Worldsoul

Acquire all Vessel Fragments
Mở khóa vào 11 Thg02 @ 9:32am

Falsehood

Defeat the False Knight
Mở khóa vào 13 Thg02 @ 2:34pm

Strength

Defeat the Failed Champion
Mở khóa vào 11 Thg02 @ 10:24am

Test of Resolve

Defeat Hornet in Greenpath
Mở khóa vào 13 Thg02 @ 1:26pm

Proof of Resolve

Defeat Hornet in Kingdom's Edge
Mở khóa vào 12 Thg02 @ 7:52am

Illumination

Defeat the Soul Master
Mở khóa vào 13 Thg02 @ 7:37am

Release

Defeat the Broken Vessel
Mở khóa vào 13 Thg02 @ 7:41am

Peace

Defeat the Lost Kin
Mở khóa vào 13 Thg02 @ 9:09am

Honour

Defeat the Dung Defender
Mở khóa vào 11 Thg02 @ 3:01pm

Respect

Defeat the Mantis Lords
Mở khóa vào 14 Thg02 @ 9:29am

Obsession

Defeat the Collector
Mở khóa vào 18 Thg02 @ 7:23am

Rivalry

Defeat Zote in the Colosseum of Fools
Mở khóa vào 13 Thg02 @ 7:03am

Attunement

Collect 600 Essence
Mở khóa vào 13 Thg02 @ 3:00pm

Awakening

Collect 1800 Essence and awaken the Dream Nail
Mở khóa vào 14 Thg02 @ 10:34am

Ascension

Collect 2400 Essence and hear the Seer's final words
Mở khóa vào 13 Thg02 @ 7:57am

Grubfriend

Rescue half of the imprisoned grubs
Mở khóa vào 15 Thg02 @ 8:25am

Metamorphosis

Rescue all of the imprisoned grubs
Mở khóa vào 15 Thg02 @ 8:41am

Witness

Spend a final moment with Quirrel
Mở khóa vào 15 Thg02 @ 9:19am

Solace

Bring peace to the Grey Mourner
Mở khóa vào 14 Thg02 @ 8:34am

Execution

Defeat the Traitor Lord
Mở khóa vào 11 Thg02 @ 3:37pm

Connection

Open half of Hallownest's Stag Stations
Mở khóa vào 14 Thg02 @ 8:49am

Hope

Open all of Hallownest's Stag Stations and discover the Stag Nest
Mở khóa vào 14 Thg02 @ 8:06am

Teacher

Destroy Monomon the Teacher
Mở khóa vào 14 Thg02 @ 10:29am

Watcher

Destroy Lurien the Watcher
Mở khóa vào 14 Thg02 @ 7:08am

Beast

Destroy Herrah the Beast
Mở khóa vào 14 Thg02 @ 8:20am

Cartographer

Acquire a map of each area
Mở khóa vào 13 Thg02 @ 2:01pm

Warrior

Complete the Trial of the Warrior
Mở khóa vào 13 Thg02 @ 2:09pm

Conqueror

Complete the Trial of the Conqueror
Mở khóa vào 17 Thg02 @ 3:22pm

Fool

Complete the Trial of the Fool
Mở khóa vào 15 Thg02 @ 9:56am

Dream No More

Defeat the Radiance and consume the light
Mở khóa vào 15 Thg02 @ 8:12am

Void

Remember the past and unite the Abyss
Mở khóa vào 15 Thg02 @ 9:59am

Completion

Achieve 100% game completion and finish the game
Mở khóa vào 15 Thg02 @ 9:59am

Speed Completion

Achieve 100% game completion and finish the game in under 20 hours
Mở khóa vào 18 Thg05 @ 2:29pm

Steel Soul

Finish the game in Steel Soul mode
Mở khóa vào 18 Thg05 @ 2:29pm

Steel Heart

Achieve 100% game completion and finish the game in Steel Soul mode
Mở khóa vào 18 Thg05 @ 2:10pm

Keen Hunter

Record all of Hallownest's creatures in the Hunter's Journal
Mở khóa vào 15 Thg02 @ 9:59am

Passing of the Age

Aid the Herald in moving on
Mở khóa vào 13 Thg02 @ 2:19pm

Mortality

Defeat the Soul Tyrant
Mở khóa vào 15 Thg02 @ 7:55am

Memory

Defeat White Defender
Mở khóa vào 18 Thg02 @ 7:57am

Dark Romance

Defeat Grey Prince Zote
Mở khóa vào 17 Thg02 @ 10:55am

Grand Performance

Defeat Troupe Leader Grimm
Mở khóa vào 17 Thg02 @ 2:59pm

Ritual

Defeat the Nightmare King and complete the Ritual
Mở khóa vào 18 Thg02 @ 1:47pm

Brotherhood

Complete the Pantheon of the Master
Mở khóa vào 18 Thg02 @ 1:54pm

Inspiration

Complete the Pantheon of the Painter
Mở khóa vào 18 Thg02 @ 2:04pm

Focus

Complete the Pantheon of the Sage
Mở khóa vào 19 Thg02 @ 7:32am

Soul & Shade

Complete the Pantheon of the Knight
Mở khóa vào 10 Thg05 @ 11:55am

Pure Completion

Achieve 112% game completion and finish the game.Neglect

Leave Zote to die

Speedrun 1

Complete the game in under 10 hours

Speedrun 2

Complete the game in under 5 hours

True Hunter

Receive the Hunter's Mark
+6

Còn lại 6 thành tựu ẩn

Chi tiết của mỗi thành tựu sẽ được tiết lộ khi được mở khoá