Giờ chơi 2 tuần qua:
2.3h

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Bạn phải đăng nhập để so sánh những chỉ số này với của bản thân
Đạt được 14 trên 14 (100%) thành tựu:

Thành tựu cá nhân
 
Mở khóa vào 10 Thg08 @ 7:23am

Murky Waters

Something’s not right down here
Mở khóa vào 10 Thg08 @ 7:26am

Field Research

Unearthing secrets
Mở khóa vào 10 Thg08 @ 7:27am

Wee Wee Wee

They never made it to market
Mở khóa vào 10 Thg06 @ 6:22pm

Left Behind

Safe falling and hard landings
Mở khóa vào 10 Thg08 @ 7:28am

Obscure Foundations

Lies beneath the city
Mở khóa vào 10 Thg08 @ 7:33am

Friends in low places

Dislodging derelict in the depths
Mở khóa vào 10 Thg08 @ 7:36am

A Tableau

Skipping stones at the beach
Mở khóa vào 10 Thg08 @ 7:46am

Pack Mentality

Pull together
Mở khóa vào 10 Thg08 @ 7:48am

Respite

Dive back in
Mở khóa vào 10 Thg08 @ 7:51am

Unfathomable

Take a deep breath
Mở khóa vào 10 Thg08 @ 7:53am

Clockwork

Shadows at noon
Mở khóa vào 10 Thg08 @ 8:00am

Room for Reflection

Hanging up
Mở khóa vào 9 Thg08 @ 11:44pm

Office Space

Do an elevator pitch
Mở khóa vào 10 Thg08 @ 8:05am

The Last One

It comes together