DESMATUE (AFK)
 
 
:georgia: Ansershire, Republic of Goose
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 15 giờ, 31 phút trước
Vật phẩm muốn trao đổi
394
Vật phẩm đã sở hữu
9
Trao đổi đã thực hiện
414
Giao dịch tại chợ
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓███████████▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓████████████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓█████████░░████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓██████████░░░█████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓███████████▓░███████████░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░████████████████████▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░████████████████████░░▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░████████████████████░▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░▓██████████████████▓░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░███████████████████░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░▓██████████████████░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░▓██████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░████████████████▓▓▓░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░███████████████░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░███████████████░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░█████▓░▓███████░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░█████░░░░░▓███▓░░░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░█████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░▓████░░░░░░░▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░▓████▓░░░░░████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░█████░░░░█████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░█████▓░░███████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░██████░▓███████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░████████████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░▓███████████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░▓███████████████▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░▓███████████████▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Nhóm yêu thích
Republic of Goose - Nhóm công khai
Goose Embassy on Steam
2
Thành viên
0
Đang chơi
0
Trên mạng
1
đang trò chuyện

Hoạt động gần đây

170 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 12 Thg06
24 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 11 Thg06
0.6 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 10 Thg06
< >
Bình luận
三三三 1 Thg05 @ 3:47pm 
五一快乐~天天开心哦~