Cấp 494 XP 1,247,551
2,449 XP để đạt cấp 495
Hiển thị 2,851-2,929 trong số 2,929 huy hiệu
Hiển thị 2,851-2,929 trong số 2,929 huy hiệu