Cấp 494 XP 1,248,457
1,543 XP để đạt cấp 495
Hiển thị 151-300 trong số 2,931 huy hiệu
Hiển thị 151-300 trong số 2,931 huy hiệu