b1essx ブレス
#9474⠀
 
 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀。゚☆ *.☽⠀⠀
⠀𝘐 𝘸𝘢𝘯𝘵 𝘵𝘰 𝘥𝘰 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘺𝘰𝘶, 𝘸𝘩𝘢𝘵 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘱𝘳𝘪𝘯𝘨 𝘥𝘰𝘦𝘴 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘵𝘩𝘦 𝘤𝘩𝘦𝘳𝘳𝘺 𝘵𝘳𝘦𝘦𝘴 ~
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀𝒽𝒶𝓋𝑒 𝒶 𝑔𝑜𝑜𝒹 𝒹𝒶𝓎~ ♡:neonbr: ᴍʏ ᴛʀᴀᴅᴇ ʟɪɴᴋ

:neonbr: ᴍʏ ᴠɪᴇᴡᴍᴏᴅᴇʟ :
viewmodel_fov 68; viewmodel_offset_x 2.5; viewmodel_offset_y 0; viewmodel_offset_z -1.5; viewmodel_presetpos 3; cl_viewmodel_shift_left_amt 1.5; cl_viewmodel_shift_right_amt 0.75; viewmodel_recoil 0; cl_righthand 1;

:neonbr: ᴄʀᴏꜱꜱʜᴀɪʀ :
cl_crosshairalpha 255; cl_crosshaircolor 1; cl_crosshairdot 0; cl_crosshairgap -3; cl_crosshairsize 3; cl_crosshairstyle 4; cl_crosshairusealpha 1; cl_crosshairthickness 0; cl_crosshair_drawoutline 0; cl_crosshair_outlinethickness 0.5; cl_crosshair_sniper_width 1; cl_crosshaircolor_r 255; cl_crosshaircolor_g 255; cl_crosshaircolor_b 255;

:neonbr: ᴄʟ_ʙᴏʙ :
cl_bob_lower_amt 5; cl_bobamt_lat 0.33; cl_bobamt_vert 0.14; cl_bobcycle 0.98;

:neonbr: ʟᴀᴜɴᴄʜ ᴏᴘᴛɪᴏɴꜱ :
+fps_max 0 -nojoy -high -fullscreen +mat_disable_fancy_blending 1 +

:neonbr: ᴄꜰɢ :
cl_crosshair_drawoutline "1"
cl_crosshair_dynamic_maxdist_splitratio "0.300000"
cl_crosshair_dynamic_splitalpha_innermod "1"
cl_crosshair_dynamic_splitalpha_outermod "0.500000"
cl_crosshair_dynamic_splitdist "7"
cl_crosshair_friendly_warning "1"
cl_crosshair_outlinethickness "1.000000"
cl_crosshair_sniper_show_normal_inaccuracy "0"
cl_crosshair_sniper_width "1"
cl_crosshair_t "0"
cl_crosshairalpha "200"
cl_crosshaircolor "1"
cl_crosshaircolor_b "50"
cl_crosshaircolor_g "250"
cl_crosshaircolor_r "50"
cl_crosshairdot "0"
cl_crosshairgap "-0.500000"
cl_crosshairgap_useweaponvalue "0"
cl_crosshairsize "2.500000"
cl_crosshairstyle "4"
cl_crosshairthickness "0.900000"
cl_crosshairusealpha "1"
cl_fixedcrosshairgap "3.000000"
cl_viewmodel_shift_left_amt "1.5"
cl_viewmodel_shift_right_amt "0.75"
viewmodel_fov "68"
viewmodel_offset_x "2.500000"
viewmodel_offset_y "0"
viewmodel_offset_z "-1.500000"
viewmodel_presetpos "3"
viewmodel_recoil "0"
cl_bob_lower_amt "5"
cl_bobamt_lat "0.33"
cl_bobamt_vert "0.14"
cl_bobcycle "0.98"
cl_hud_background_alpha "0.300000"
cl_hud_bomb_under_radar "1"
cl_hud_color "2"
cl_hud_healthammo_style "0"
cl_hud_playercount_pos "0"
cl_hud_playercount_showcount "0"
cl_hud_radar_scale "0.800000"
hud_scaling "0.950000"
hud_showtargetid "1"
cl_righthand "1"
cl_color "255 255 255"
cl_radar_always_centered "1"
cl_radar_icon_scale_min "0.6"
cl_radar_rotate "1"
cl_radar_scale "0.5"
cl_radar_square_with_scoreboard "1"      :butterfly::butterfly:   :butterfly::butterfly:
   :butterfly:      :butterfly:      :butterfly:
   :butterfly:               :butterfly:
      :butterfly:         :butterfly:  
         :butterfly:   :butterfly:
            :butterfly:
1.77
b1essx ✨
/pre
/code
the infected
Express vpn
Proton vpn
haki zoro wallpaper
Гио Пика - Буйно голова 5 (Adam Maniac remix)
Artwork Showcase
⠀⠀⠀⠀⠀
11 4 2
𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐭𝐨 𝐦𝐲 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐢𝐥𝐞


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀    ɪ  ɴ  ᴛ  ʀ  ᴏ
⠀⠀⠀⠀     ────────── ————————————————————————————————
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀      ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴛᴏ ᴍʏ sᴛᴇᴀᴍ ᴘʀᴏꜰɪʟᴇ. ɪ ʟɪᴋᴇ ᴛᴏ ᴘʟᴀʏ ᴄꜱɢᴏ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴀɴᴅ ꜱᴘᴏʀᴛꜱ. ᴄᴜʀʀᴇɴᴛʟʏ ʀᴀɴᴋ ɪɴ ᴄꜱɢᴏ ɢᴏʟᴅ ɴᴏᴠᴀ 3.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  ᴀ  ʙ  ᴏ  ᴜ  ᴛ
⠀⠀⠀⠀     ────────── ————————————————————————————————
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴍʏ ɴᴀᴍᴇ ɪꜱ ᴅᴀʀꜱʜɪʟ ᴀɴᴅ ɪᴍ ꜰʀᴏᴍ ɪɴᴅɪᴀ. ɪ ᴇɴᴊᴏʏ ᴘʟᴀʏɪɴɢ ꜱᴘᴏʀᴛꜱ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴀɴᴅ ᴘʟᴀʏɪɴɢ ɪɴᴅɪᴇ ɢᴀᴍᴇs ɪɴ ᴍʏ sᴘᴀʀᴇ ᴛɪᴍᴇ. ᴘʟᴇᴀsᴇ ᴀᴄᴄᴏᴍᴘᴀɴʏ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ꜰʀɪᴇɴᴅ ʀᴇǫᴜᴇsᴛs ᴡɪᴛʜ ᴀ ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀   ʟ  ɪ  ɴ  ᴋ  s
⠀⠀⠀⠀     ────────── ————————————————————————————————⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀      ᴍᴜsɪᴄ ⠀⠀//⠀⠀ ꜱᴄʀᴇᴇɴꜱʜᴏᴛ ⠀⠀//⠀⠀ ɢᴜɪᴅᴇ ⠀⠀//⠀⠀ ᴀʀᴛᴡᴏʀᴋ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀    ʟ  ɪ  ᴋ  ᴇ  s
⠀⠀⠀⠀     ────────── ————————————————————————————————
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴠɪᴅᴇᴏ ɢᴀᴍᴇꜱ⠀⠀//⠀⠀ꜱᴘᴏʀᴛꜱ⠀⠀//⠀⠀ꜱᴏɴɢ⠀⠀//⠀⠀ʜɪᴘ ʜᴏᴘ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀      s  ᴏ  ᴄ  ɪ  ᴀ  ʟ
⠀⠀⠀⠀    ────────── ————————————————————————————————
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀      ᴅɪsᴄᴏʀᴅ [discord.gg]⠀⠀//⠀⠀  ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ ⠀⠀//⠀⠀  ʀᴇᴅᴅɪᴛ ⠀⠀//⠀⠀  ᴇᴘɪᴄ

Featured Artwork Showcase
Neon
Favorite Group
ErycTriceps Peek - Public Group
TricepsPeek CSGO Group
1,857
Members
82
In-Game
387
Online
130
In Chat
   :chessqueen::cure::chessqueen:         :chessqueen::cure::chessqueen:
:chessking::Heart_m:   :Heart_m::chessking:   :chessking::Heart_m:   :Heart_m::chessking:
:cure:            :cure:            :cure:
:chessking::Heart_m:      𝓢𝓘𝓖𝓝𝓔𝓓,      :Heart_m::chessking:
   :chessqueen:      𝓖𝓗𝓞𝓢𝓣        :chessqueen:
   :starshine::chessking::Heart_m:         :Heart_m::chessking::starshine:
          :cure:         :cure:     
             :chessking::Heart_m::chessking:
               :cure:
ᴹᴿƝƠƁƠƊƳ☠ Jun 25 @ 8:47am 
:aegg::darkred::laserpointer::aegg::aegg::aegg::laserpointer::darkred::aegg:
:laserpointer::wire::hot::darkred::aegg::darkred::hot::wire::laserpointer:
:darkred::hot::wire::wire::laserpointer::wire::wire::hot::darkred:
:Vstring::laserpointer::wire::karasu::hot::karasu::wire::laserpointer::VString:
:Vstring::aegg::darkred::wire::666::wire::darkred::aegg::VString:
:alienskull::aegg::VString::laserpointer::hot::laserpointer::VString::aegg::alienskull:
:aegg::aegg::VString::aegg::darkred::aegg::VString::aegg::aegg:
:Spidy::aegg::alienskull::aegg::VString::aegg::alienskull::aegg::Spidy:
:hot::DiagStringLeft::aegg::aegg::VString::aegg::aegg::DiagStringRight::hot:
:REDDEMON::hot::Spidy::aegg::alienskull::aegg::Spidy::hot::REDDEMON:
That Thug BOI Jun 25 @ 7:17am 
░░░█░░░█▀█░█▀▀░█▀█░░░
░▀▀█▀▀░█▀▄░█▀░░█▀▀░░░
░░░█░░░▀░▀░▀▀▀░▀░░░░░ :steamthumbsup:
ᴹᴿƝƠƁƠƊƳ☠ Jun 20 @ 5:03am 
:HC::HC::HC::HC::float:
:HC::HC::float:
:HC::HC::HC::HC::HC::float:
:orb::orb::orb::orb::orb::orb::orb::orb:
:orb::logic::logic::logic::logic::logic::logic::orb::orb::orb:
:orb::logic::logic::cursor3::logic::logic::logic::orb::HC::orb:
:orb::logic::logic::logic::logic::logic::logic::orb::HC::orb:
:orb::logic::logic::logic::logic::cursor3::logic::orb::HC::orb:
:orb::logic::cursor3::logic::logic::logic::logic::orb::orb::orb:
:orb::logic::logic::logic::logic::logic::logic::orb:
:HC::orb::orb::orb::orb::orb::orb:

𝐻𝒜𝒱𝐸 𝒜 𝒩𝐼𝒞𝐸 𝒲𝐸𝐸𝒦!
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ :FSCROWN:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:HentaiGirlBetty_athlete::HentaiGirlBetty_athlete:⠀⠀:HentaiGirlBetty_athlete::HentaiGirlBetty_athlete:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀:HentaiGirlBetty_athlete::futuresound1::futuresound1::HentaiGirlBetty_athlete::futuresound1::futuresound1::HentaiGirlBetty_athlete:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀:HentaiGirlBetty_athlete::futuresound1::futuresound1::futuresound1::futuresound1::futuresound1::HentaiGirlBetty_athlete:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:HentaiGirlBetty_athlete::futuresound1::futuresound1::futuresound1::HentaiGirlBetty_athlete:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:HentaiGirlBetty_athlete::futuresound1::HentaiGirlBetty_athlete:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:HentaiGirlBetty_athlete:

⠀⠀⠀⠀⠀⠀𝓱𝓪𝓿𝓮 𝓪 𝓷𝓲𝓬𝓮 𝔀𝓮𝓮𝓴 :Cleaning:
ᴹᴿƝƠƁƠƊƳ☠ Jun 17 @ 9:28am 
:frame01::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame03:
:frame08::pepedetective::pepedetective::pepedetective::pepedetective::pepedetective::pepedetective::pepedetective::frame04:
:frame08::pepedetective::pepedetective::lifehope::happyevil::lifehope::pepedetective::pepedetective::frame04:
:frame08::pepedetective::pepedetective::pepedetective::pepedetective::pepedetective::pepedetective::pepedetective::frame04:
:frame07::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame05:
:frame02::frame02::frame02::frame03::_TL_::frame01::frame02::frame02::frame02:
:pepedetective::pepedetective::pepedetective::frame05::_TL_::frame07:
:pepedetective::pepedetective::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02:
:yun: 𝐻𝒶𝓋𝑒 𝒶 𝓃𝒾𝒸𝑒 𝓌𝑒𝑒𝓀𝑒𝓃𝒹:pfff: