dez
Singapore
 
 
 
 󠀡󠀡 󠀡󠀡 󠀡󠀡 󠀡󠀡 󠀡󠀡
                                                                                                                     
                                                                           :TheGrimReaper: [dez.rip]
Nhóm yêu thích
I WON'T EVER TRUST A SOUL AGAIN - Nhóm công khai
bad vibes forever.
46
Thành viên
0
Đang chơi
2
Trên mạng
0
đang trò chuyện
roxvezh 14 giờ trước 
:Big_Heart:
roxvezh 19 giờ trước 
Hi!!
Miyu 26 Thg03 @ 9:27pm 
:toadpepe::toadpepe::toadpepe::toadpepe::toadpepe::toadpepe::toadpepe:
:toadpepe::nekoheart::nekoheart::toadpepe::nekoheart::nekoheart::toadpepe:
:nekoheart::toadpepe::toadpepe::nekoheart::toadpepe::toadpepe::nekoheart:
:nekoheart::toadpepe::toadpepe::toadpepe::toadpepe::toadpepe::nekoheart:
:toadpepe::nekoheart::toadpepe::toadpepe::toadpepe::nekoheart::toadpepe:
:toadpepe::toadpepe::nekoheart::toadpepe::nekoheart::toadpepe::toadpepe:
:toadpepe::toadpepe::toadpepe::nekoheart::toadpepe::toadpepe::toadpepe:Have a lovely weekend~! >3<
roxvezh 24 Thg03 @ 4:37am 
I don’t want to talk about the situation in the world, I just wish you good health and good mood !!!
roxvezh 21 Thg03 @ 3:08am 
𝘣𝘳𝘰, 𝘩𝘰𝘸 𝘢𝘳𝘦 𝘺𝘰𝘶?

Miyu 19 Thg03 @ 11:32pm 
:toadpepe::toadpepe::toadpepe::toadpepe::toadpepe::toadpepe::toadpepe:
:toadpepe::heartris::heartris::toadpepe::heartris::heartris::toadpepe:
:heartris::nekoheart::nekoheart::heartris::nekoheart::nekoheart::heartris:
:heartris::nekoheart::nekoheart::nekoheart::nekoheart::nekoheart::heartris:
:toadpepe::heartris::nekoheart::nekoheart::nekoheart::heartris::toadpepe:
:toadpepe::toadpepe::heartris::nekoheart::heartris::toadpepe::toadpepe:
:toadpepe::toadpepe::toadpepe::heartris::toadpepe::toadpepe::toadpepe:Have a lovely weekend~! (´ ∀ ` *)