Giờ chơi 2 tuần qua:
0h

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Bạn phải đăng nhập để so sánh những chỉ số này với của bản thân
24 of 28 (86%) Thành tựu giành được::


Thành tựu cá nhân
 
Mở khóa vào 4 Thg03, 2015 @ 2:40pm

Room 10

Make it to Room 10 without sacrificing any kittens.
Mở khóa vào 6 Thg03, 2015 @ 8:47am

Room 20

Make it to Room 20 without sacrificing any kittens.
Mở khóa vào 10 Thg03, 2015 @ 8:22am

Room 30

Make it to Room 30 without sacrificing any kittens.
Mở khóa vào 4 Thg03, 2015 @ 2:42pm

Death by Grenades

Kill yourself using your own grenades.
Mở khóa vào 6 Thg03, 2015 @ 6:55pm

Death by Rocket Launcher

Blow yourself up with a rocket launcher.
Mở khóa vào 4 Thg03, 2015 @ 5:53pm

Stealthy Backstab

While stealthed with the Emerald Dagger, stab an enemy in the back.
Mở khóa vào 6 Thg03, 2015 @ 7:26am

Hydra Slayer

Defeat the three-headed Hydra without sacrificing any kittens.
Mở khóa vào 4 Thg03, 2015 @ 6:25pm

Nightmare Begone

Defeat Jazza without sacrificing any kittens.
Mở khóa vào 6 Thg03, 2015 @ 8:06am

Flag Fetcher

Return the cursed flag to Lady Tallowmere without sacrificing any kittens.
Mở khóa vào 6 Thg03, 2015 @ 8:06am

Flag Runner

Return the flag without dropping it, and without sacrificing any kittens.
Mở khóa vào 6 Thg03, 2015 @ 7:38am

Rescue Lady Tallowmere

Free Lady T from her peril without sacrificing any kittens.
Mở khóa vào 4 Thg03, 2015 @ 6:19pm

Legendary Weaponry

Acquire a 5-star weapon without sacrificing any kittens.
Mở khóa vào 6 Thg03, 2015 @ 7:26am

Legendary Shieldbearer

Acquire a 5-star shield without sacrificing any kittens.
Mở khóa vào 6 Thg03, 2015 @ 7:12am

Legendary Headgear

Acquire a 5-star piece of headgear without sacrificing any kittens.
Mở khóa vào 8 Thg03, 2015 @ 6:27pm

Legendary Outfit

Acquire a 5-star outfit without sacrificing any kittens.
Mở khóa vào 4 Thg03, 2015 @ 2:30pm

Mythical Weaponry

Acquire a 6-star weapon without sacrificing any kittens.
Mở khóa vào 6 Thg03, 2015 @ 7:56am

Mythical Shieldbearer

Acquire a 6-star shield without sacrificing any kittens.
Mở khóa vào 10 Thg03, 2015 @ 8:35am

Mythical Headgear

Acquire a 6-star piece of headgear without sacrificing any kittens.
Mở khóa vào 8 Thg03, 2015 @ 6:40pm

Mythical Outfit

Acquire a 6-star outfit without sacrificing any kittens.
Mở khóa vào 6 Thg03, 2015 @ 8:42am

Otherworldly Weaponry

Acquire a 7-star weapon without sacrificing any kittens.
Mở khóa vào 8 Thg03, 2015 @ 6:31pm

Otherworldly Shieldbearer

Acquire a 7-star shield without sacrificing any kittens.
Mở khóa vào 6 Thg03, 2015 @ 7:11pm

Otherworldly Headgear

Acquire a 7-star piece of headgear without sacrificing any kittens.
Mở khóa vào 8 Thg03, 2015 @ 6:27pm

Otherworldly Outfit

Acquire a 7-star outfit without sacrificing any kittens.
Mở khóa vào 6 Thg03, 2015 @ 7:05am

Heal Please

Receive healing from Lady Tallowmere while on 1 health.Room 40

Make it to Room 40 without sacrificing any kittens.

Room 50

Make it to Room 50 without sacrificing any kittens.

Room 60

Make it to Room 60 without sacrificing any kittens.

Mmm, Tasty

Sacrifice all nine kittens and die a little inside.