Crossbourne
David Crossbourne
 
 
Friends can send trade requests for cards from SteamTradeMatcher.
Rời mạng
Quầy trưng bày phá đảo thế giới ảo
Trò chơi yêu thích
31
Giờ đã chơi
25
Thành tựu
Profiles
Gaming
AStats [astats.astats.nl]
AchievementStats [www.achievementstats.com]
MetaGamerScore [www.metagamerscore.com]
TrueSteamAchievements [truesteamachievements.com]
Kongregate [www.kongregate.com]
Completionist [completionist.me]
SteamHunters [steamhunters.com]
Exophase [www.exophase.com]
Google Play Games - Level 64

Gifting
SteamGifts [www.steamgifts.com]
PlayBlink [web.archive.org]
GameMiner [web.archive.org]
IndieGala [www.indiegala.com]
Vật phẩm muốn trao đổi
48,267
Vật phẩm đã sở hữu
1,448
Trao đổi đã thực hiện
91,265
Giao dịch tại chợ
Thông số Salien
Cấp độ đạt được
25
Trùm đã chiến đấu
37

Điểm kinh nghiệm đạt được
47,265,084
Big Sugoi ⸢すごい⸥ 27 Thg07 @ 9:36am 
I was scrolling through the Supergiant discord announcements and this Valentine card just really reminded me of you for some reason: https://cdn.discordapp.com/attachments/456894163292520448/941738201838665780/Valentines2022_Charon.jpg
Big Sugoi ⸢すごい⸥ 12 Thg06 @ 1:29pm 
Abra kadabra, lady
♥ FranZixX ♥ 17 Thg04 @ 3:21pm 
     :PolygonHeart::PolygonHeart::PolygonHeart::PolygonHeart::PolygonHeart::PolygonHeart:
   :PolygonHeart:        :PolygonHeart:       :PolygonHeart:       
    :PolygonHeart: Happy  :nekoheart::nekoheart::PolygonHeart::nekoheart::nekoheart:  
      :PolygonHeart:     :nekoheart:   :PolygonHeart::nekoheart:    :nekoheart:
         :PolygonHeart: :nekoheart::PolygonHeart: Easter   :nekoheart:   
           :PolygonHeart: :nekoheart:       :nekoheart:  
                :nekoheart:   :nekoheart:         
                   :nekoheart:
muffy 24 Thg12, 2021 @ 11:24am 
henlo :kotomiclannad:
◕ ‿ ◕ Lina 23 Thg12, 2021 @ 2:13pm 
:clementineelf: :clementineelf: :clementineelf: :clementineelf: :clementineelf:
Big Sugoi ⸢すごい⸥ 22 Thg12, 2021 @ 9:34pm 
steam level 653? ok ok, we see you flexin'

I *was* a little disappointed to scroll through the activity feed and not see you buying like 600 games, being the first day of the sale and all