2.0 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Monaco
That Dirty Monkey
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 21 Thg06, 2014 @ 10:44pm
The Cleaner
1 trong 8, sê-ri 1
The Gentleman
2 trong 8, sê-ri 1
The Redhead
3 trong 8, sê-ri 1
The Hacker
4 trong 8, sê-ri 1
The Lookout
5 trong 8, sê-ri 1
The Locksmith
6 trong 8, sê-ri 1
The Mole
7 trong 8, sê-ri 1
The Pickpocket
8 trong 8, sê-ri 1