crater
Matthew   California, United States
 
 
I occasionally play games


GPU: GeForce GTX 960
CPU: Intel Core i5-3570K @ 3.40 GHz


I'm not living,
I'm just killing time.
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 36 giờ, 16 phút trước
Trưng bày thành tựu
2,644
Thành tựu
7
Trò chơi toàn vẹn
34%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân

Hoạt động gần đây

37 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 3 Thg03
53 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 2 Thg01
160 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 2 Thg01
ImKrowe 23 Thg01 @ 9:15am 
swa
Toom 12 Thg01 @ 4:45pm 
Let the voice of love take you higher
ImKrowe 4 Thg01 @ 8:11pm 
shoo, shoo ya stinker
ImKrowe 3 Thg01 @ 8:15pm 
yuck
Toom 16 Thg03, 2018 @ 7:37pm 
Go back to being a mod on Landfall
Swan 19 Thg02, 2018 @ 4:41pm 
smelly