4.7 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Runeyana
Warrior
Cấp 2, 200 XP
Mở khóa vào 10 Thg02, 2018 @ 7:17am
Climbing card
1 trong 9, sê-ri 1
Diving card
2 trong 9, sê-ri 1
Orks reputation card
3 trong 9, sê-ri 1
Keeper reputation card
4 trong 9, sê-ri 1
Human reputation card
5 trong 9, sê-ri 1
goblins reputation card
6 trong 9, sê-ri 1
level 50
7 trong 9, sê-ri 1
City government card
8 trong 9, sê-ri 1
City relations card
9 trong 9, sê-ri 1