9.3 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Bear Haven Nights
Jaeger
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 10 Thg02, 2018 @ 6:02am
(0)
Brother Bear
1 trong 6, sê-ri 1
(0)
Sister Bear
2 trong 6, sê-ri 1
(0)
Mother Bear
3 trong 6, sê-ri 1
(0)
Father Bear
4 trong 6, sê-ri 1
(0)
Uncle Bear
5 trong 6, sê-ri 1
(0)
Shadow Bear
6 trong 6, sê-ri 1