chronohart
David Hart   Cincinnati, Ohio, United States
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Đang trên mạng
Trò chơi yêu thích
263
Giờ đã chơi
28
Thành tựu
Trưng bày thành tựu
3,591
Thành tựu
5
Trò chơi toàn vẹn
31%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân

Hoạt động gần đây

92 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 16 Thg04
295 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 15 Thg04
1.8 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 15 Thg03