ෆ.daddy's girl.ෆ
Celina   Niedersachsen, Germany
 
 
:nitra: 𝕨𝕖𝕝𝕔𝕠𝕞𝕖 𝕥𝕠 𝕞𝕪 𝕡𝕣𝕠𝕗𝕚𝕝𝕖 :nitra::nitra: name: celina
:nitra: gender: female
:nitra: age: 20 years old
:nitra: birthday: 13.08
Artwork Showcase
Pew Pew
xSaltyrose ☾ Apr 18 @ 8:16am 
I got you, moonlight, you're my starlight. :purpleheart::moon:
xSaltyrose ☾ Apr 11 @ 8:17am 
(✿^‿^) ♡ (•ω• ❁ )

you're my Queenie. :dokidoki:
Pat Jan 1 @ 4:27am 
╔╗╔╗─────────╔═╦╗─────╔═╦╗˛.o•°★°•o.˛
║╚╝╠═╗╔═╦═╦╦╗║║║╠═╦╦╦╗╚╗║╠═╦═╗╔╦╗
║╔╗║╬╚╣╬║╬║║║║║║║╩╣║║║╔╩╗║╩╣╬╚╣╔╝
╚╝╚╩══╣╔╣╔╬╗║╚╩═╩═╩══╝╚══╩═╩══╩╝
──────╚╝╚╝╚═╝☯✫✰★✰✫☯2022
Shiva🐾🐾 Dec 24, 2021 @ 12:33pm 
┼..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..┼
│*** Merry ☆ Christmas! ** ★
│    ..:+ +:..    ☆
│   ..:+ +:....:+ +:..   ★
│   ..:+ +:....:+ +:..   ☆
│  ..:+ +:....:+ +:....:+ +:..   ★
│  ..:+ +:....:+ +:....:+ +:..   ☆
│ ..:+ +:....:+ +:....:+ +:....:+ +:..  ★
│  ..:+ +:....:+ +:....:+ +:..   ☆
│  ..:+ +:....:+ +:....:+ +:..   ★
│    I I     ☆
│ *** Merry ..:+ +:.. Christmas! ** ★ <3
┼``:``:``:``:``:``:``:``:``:``:``:``:``:``:``:``:``:``┼
Pat Dec 24, 2021 @ 12:17pm 
…….... (¯ O´¯)...
…….…... / | \...........♫ Warmest wishes♫
……… ...*•♥•*...................♫ for a ♫
…… ... *♥♫♫♥*'...........♠♫ Merry Christmas ♫♠
… .... *♥•♦♫♫••♥* ................♥.. and a...♥
..... *♥☺♥☺♥☺♥* ........ ♠♫ Happy New Year 2022♫♠
.....*♥•♥#♠*♥#♥•♥* '
....*♥♫♥♥♫♥♥♫♥♫* '
...*♥♥☺♥♫♥♫♥☺♥♥*'
..*♥♥♣♫♥♣♥♥♣♥♫ ♣♥♥*'
'*♥♥♣♥♫♥♥♫♥♥♫ ♥♣♥♥*'
.......... ╬╬╬╬╬...........

•*¨*•.¸¸🦌–🦌–🦌🛷🎅 •*¨*•.¸¸
Shiva🐾🐾 Dec 19, 2021 @ 1:31pm 
......................../> フ 💕
.........................| _ _ l 💕
....................../` ミ_xノ
...................../   |
..................../ ヽ  ノ
............. ..│ | | |
........../ ̄|  | | |
..........| ( ̄ヽ__ヽ_)__)
...........\二つ