adr🧡
🇩🇮🇸🇨🇴🇷🇩: adr#9379
 
 
———————→⠀     :ocirclez: Artwork Designer. PA Owner :ocirclez:⠀   ←———————
 ———→⠀    :nrhombuz: F.A.Q        Feedback        Portfolio :nrhombuz: ⠀  ←———
             :GL_endorlight::letter_E::GG_endorlight::letter_E::Letter_N::Letter_D:     ᴮᵉʷᵃʳᵉ ᵒᶠ ⁱᵐᵖᵉʳˢᵒⁿᵃᵗᵒʳˢ
Artwork Showcase
Azriel💙Adr
757 257 173
Screenshot Showcase
🖤Adr's Influence🖤
431 64 92
Favorite Guide
Created by - adr🧡
679 ratings
ℜ𝔢𝔤𝔫𝔞 𝔱𝔢𝔯𝔯𝔞𝔢, 𝔠𝔞𝔫𝔱𝔞𝔱𝔢 𝔇𝔢𝔬,
𝔭𝔰𝔞𝔩𝔩𝔦𝔱𝔢 𝔇𝔬𝔪𝔦𝔫𝔬'
𝔮𝔲𝔦 𝔣𝔢𝔯𝔱𝔦𝔰 𝔰𝔲𝔭𝔢𝔯 𝔠𝔞𝔢𝔩𝔲𝔪
𝔠𝔞𝔢𝔩𝔦 𝔞𝔡 𝔒𝔯𝔦𝔢𝔫𝔱𝔢𝔪
𝔈𝔠𝔠𝔢 𝔡𝔞𝔟𝔦𝔱 𝔳𝔬𝔠𝔦 𝔖𝔲𝔞𝔢
𝔳𝔬𝔠𝔢𝔪 𝔳𝔦𝔯𝔱𝔲𝔱𝔦𝔰,
𝔱𝔯𝔦𝔟𝔲𝔦𝔱𝔢 𝔳𝔦𝔯𝔱𝔲𝔱𝔢𝔪 𝔇𝔢𝔬.
𝔇𝔢𝔲𝔰 𝔠𝔞𝔢𝔩𝔦, 𝔇𝔢𝔲𝔰 𝔱𝔢𝔯𝔯𝔞𝔢,
𝔥𝔲𝔪𝔦𝔩𝔦𝔱𝔢𝔯 𝔪𝔞𝔧𝔢𝔰𝔱𝔞𝔱𝔦 𝔤𝔩𝔬𝔯𝔦𝔞𝔢 𝔗𝔲𝔞𝔢 𝔰𝔲𝔭𝔭𝔩𝔦𝔠𝔞𝔪𝔲𝔰
𝔲𝔱 𝔞𝔟 𝔬𝔪𝔫𝔦 𝔦𝔫𝔣𝔢𝔯𝔫𝔞𝔩𝔦𝔲𝔪 𝔰𝔭𝔦𝔯𝔦𝔱𝔲𝔲
Items Up For Trade
3,198
Items Owned
1,495
Trades Made
7,487
Market Transactions
⠀:DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::abz1::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::abz2::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad:
⠀:DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::abz1::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::abz2::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad:
⠀:DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::abz1::ocubez::ocubez::ocubez::ocubez::ocubez::abz2::DonaldToad::DonaldToad::abz1::ocubez::ocubez::ocubez::ocubez::ocubez::abz2::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad:
⠀:DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::abz1::ocubez::ocubez::ocubez::ocubez::ocubez::ocubez::ocubez::abz2::abz1::ocubez::ocubez::ocubez::ocubez::ocubez::ocubez::ocubez::abz2::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad:
⠀:DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::ocubez::ocubez::ncubez::ncubez::ncubez::ncubez::ncubez::ncubez::ncubez::ncubez::ncubez::ncubez::ncubez::ncubez::ncubez::ncubez::ocubez::ocubez::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad:
⠀:DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::ocubez::ocubez::ncubez::ncubez::ncubez::ncubez::ocubez::ocubez::ocubez::ocubez::ocubez::ocubez::ncubez::ncubez::ncubez::ncubez::ocubez::ocubez::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad:
⠀:DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::ocubez::ocubez::ncubez::ncubez::ncubez::ocubez::ocubez::ocubez::ocubez::ocubez::ocubez::ocubez::ocubez::ncubez::ncubez::ncubez::ocubez::ocubez::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad:
⠀:DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::ocubez::ocubez::ncubez::ncubez::ocubez::ocubez::ncubez::ncubez::ncubez::ncubez::ncubez::ncubez::ocubez::ocubez::ncubez::ncubez::ocubez::ocubez::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad:
⠀:DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::ocubez::ocubez::ncubez::ncubez::ocubez::ocubez::ncubez::ncubez::ocubez::ocubez::ncubez::ncubez::ocubez::ocubez::ncubez::ncubez::ocubez::ocubez::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad:
⠀:DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::ocubez::ocubez::ncubez::ncubez::ocubez::ocubez::ncubez::ncubez::ocubez::ocubez::ncubez::ncubez::ocubez::ocubez::ncubez::ncubez::ocubez::ocubez::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad:
⠀:DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::abz3::ocubez::ocubez::ncubez::ncubez::ocubez::ocubez::ncubez::ncubez::ncubez::ncubez::ocubez::ocubez::ncubez::ncubez::ocubez::ocubez::abz4::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad:
⠀:DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::abz3::ocubez::ocubez::ncubez::ncubez::ocubez::ocubez::ncubez::ncubez::ocubez::ocubez::ncubez::ncubez::ocubez::ocubez::abz4::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad:
⠀:DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::abz3::ocubez::ocubez::ncubez::ncubez::ocubez::ocubez::ocubez::ocubez::ncubez::ncubez::ocubez::ocubez::abz4::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad:
⠀:DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::abz3::ocubez::ocubez::ncubez::ncubez::ocubez::ocubez::ncubez::ncubez::ocubez::ocubez::abz4::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad:
⠀:DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::abz3::ocubez::ocubez::ncubez::ncubez::ncubez::ncubez::ocubez::ocubez::abz4::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad:
⠀:DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::abz3::ocubez::ocubez::ncubez::ncubez::ocubez::ocubez::abz4::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad:
⠀:DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::abz3::ocubez::ocubez::ocubez::ocubez::abz4::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad:
⠀:DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::abz3::ocubez::ocubez::abz4::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad:
Favorite Group
Precision Artwork - Public Group
◤︎Precision Artwork◢︎                       ◤︎Design Service◢︎
5,014
Members
235
In-Game
915
Online
124
In Chat
Workshop Showcase
 
シュヴィ・ドーラ Shuvi Dola
エクスマキナ Ex-Machina

 
[img] https://i.imgur.com/ji9yyY0.gif [/img]
If you're want upgrade your profile check out Precision Artwo
506 ratings
Created by - adr🧡 and DND
carpe diem 6 hours ago 
oh no!༼ つ ಠ_ಠ ༽つỏ̷͖͈̞̩͎̻̫̫̜͉̠̫͕̭̭̫̫̹̗̹͈̼̠̖͍͚̥͈̮̼͕̠̤̯̻̥̬̗̼̳̤̳̬̪̹͚̞̼̠͕̼̠̦͚̫͔̯̹͉͉̘͎͕̼̣̝͙̱̟̹̩̟̳̦̭͉̮̖̭̣̣̞̙̗̜̺̭̻̥͚͙̝̦̲̱͉͖͉̰̦͎̫̣̼͎͍̠̮͓̹̹͉̤̰̗̙͕͇͔̱͕̭͈̳̗̭͔̘̖̺̮̜̠͖̘͓̳͕̟̠̱̫̤͓͔̘̰̲͙͍͇̙͎̣̼̗̖͙̯͉̠̟͈͍͕̪͓̝̩̦̖̹̼̠̘̮͚̟͉̺̜͍͓̯̳̱̻͕̣̳͉̻̭̭̱͍̪̩̭̺͕̺̼̥̪͖̦̟͎̻̰̞̖̠̣̦̰̙͕ i spilled my semen bucket


:cchearts:have a good day yahoooo:AgentChief:
Sarashina Ruka 10 hours ago 
Have a lovely weekend ! ! !(*´▽`*)
SuZull Jan 14 @ 4:21pm 
:stars: 𝓗𝓐𝓥𝓔 𝓐 𝓝𝓘𝓒𝓔 𝓦𝓔𝓔𝓚𝓔𝓝𝓓 :stars:
o.o Jan 14 @ 12:51pm 
:cinnamon2::tinder:
✠neit Jan 14 @ 9:10am 
:theorb::starshine::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::starshine::theorb:
:starshine::2015coal::advent::advent::2015coal::advent::advent::2015coal::starshine:
:2015coal::advent::advent::advent::advent::advent::advent::advent::2015coal:
:2015coal::advent::advent::advent::advent::advent::advent::advent::2015coal:
:2015coal::2015coal::advent::advent::advent::advent::advent::2015coal::2015coal:
:2015coal::2015coal::2015coal::advent::advent::advent::2015coal::2015coal::2015coal:
:starshine::2015coal::2015coal::2015coal::advent::2015coal::2015coal::2015coal::starshine:
:theorb::starshine::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::starshine::theorb:
:sadistgrin::Speech_Love:~𝕙𝕒𝕧𝕖 𝕒 𝕨𝕠𝕟𝕕𝕖𝕣𝕗𝕦𝕝 𝕕𝕒𝕪