Belarus
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 13 giờ, 1 phút trước

Hoạt động gần đây

571 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg03
0.0 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 15 Thg01
8.3 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 11 Thg11, 2017
< >
Bình luận
8 Thg03 @ 5:10am 
═══════════════════════════════════►
║Данная страница защищена!
║Данная печать защитит аккаунты от взлома и от тупых школьников
║Лицензия Steam Valve
║ ║▌│█│║▌║█║│║▌║
║ ║▌│█│║▌║█║│║▌║
║ ║▌│█│║▌║█║│║▌║

║© 1998-2019 John Madness Corporation
║Все права защищены законом.

║ ║▌│█│║▌║█║│║▌║
║ ║▌│█│║▌║█║│║▌║
║ ║▌│█│║▌║█║│║▌║
╚═══════════════════════════════════►
EVOLUT!ON 24 Thg11, 2018 @ 1:07pm 
+rep Отлично отыгрывает на своём звании! Хороший игрок
+.+ 26 Thg06, 2018 @ 12:04pm 
+rep