Based
 
Hồ sơ này không công khai.
 
Nhiều lệnh cấm VAC được ghi nhận | Thông tin
1876 ngày từ lần cấm cuối