kari
『 美しい花 』   Texas, United States
 
 
              ♡「 ᴇᴠᴇʀʏ ᴀᴛᴏᴍ ᴏғ ʏᴏᴜʀ ғʟᴇsʜ ɪs ᴀs ᴅᴇᴀʀ ᴛᴏ ᴍᴇ ᴀs ᴍʏ ᴏᴡɴ 」♡
                         sᴇᴇᴍs ʟɪᴋᴇ sᴛʀᴇᴇᴛ ʟɪɢʜᴛs, ɢʟᴏᴡɪɴɢ, ʜᴀᴘᴘᴇɴ ᴛᴏ ʙᴇ                               ᴊᴜsᴛ ʟɪᴋᴇ ᴍᴏᴍᴇɴᴛs ᴘᴀssɪɴɢ ɪɴ ғʀᴏɴᴛ ᴏғ ᴍᴇ
Artwork Showcase
                                                               ♡
:white_pearl::wounded::PaperCrane::wounded::white_pearl::white_pearl::wounded::PaperCrane::wounded::white_pearl::white_pearl::wounded::PaperCrane::wounded::white_pearl::PaperCrane::PaperCrane::white_pearl::wounded::PaperCrane::wounded::white_pearl::white_pearl::wounded::PaperCrane::wounded::white_pearl::white_pearl::wounded::PaperCrane::wounded::white_pearl:
                   .                  .                 .      .                .                 .      .                 .                 .
                   .                  .                 .      .                .                 .      .                 .                 .
                   .                  .                 .      .                .                 .      .                 .                 .
                  :PaperCrane:             :biblis:             :wounded:   :biblis:           :moon:              :biblis:  :wounded:             :biblis:              :PaperCrane:


                                                     𝓁𝑒𝓉𝓈 𝑔𝑜 𝓉𝑜 𝓉𝒽𝑒 𝒻𝑒𝓈𝓉𝒾𝓋𝒶𝓁, 𝑜𝓀𝒶𝓎?


                                                                      ᴄᴀʀᴀᴍᴇʟ ʟᴀᴛᴛᴇ


🍥♡ 십센치 - 길어야 5분
🍥♡ 우주를 줄게 - 볼빨간사춘기                                                           「 [www.instagram.com]

:biblis:━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╮

                    ᴀʙᴏᴜᴛ ᴍᴇ                                                                                   
                                                                                                                    ᴘʟᴀʏʟɪsᴛ
         - ʟᴏᴠᴇ ᴀɴɪᴍᴀʟ ᴄʀᴏssɪɴɢ                                                                     ᴋ-ɪɴᴅɪᴇ
         - ᴄᴏʀɢɪs                                                                                       sᴏɴɢ ᴏғ ᴛʜᴇ ᴅᴀʏ
         - sᴡᴇᴇᴛ 'ɴ' sᴇɴsɪᴛɪᴠᴇ
         - 95% ɪᴄᴇᴅ ᴄᴏғғᴇᴇ

╰━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━:biblis:

:white_pearl::wounded::PaperCrane::wounded::white_pearl::white_pearl::wounded::PaperCrane::wounded::white_pearl::white_pearl::wounded::PaperCrane::wounded::white_pearl::PaperCrane::PaperCrane::white_pearl::wounded::PaperCrane::wounded::white_pearl::white_pearl::wounded::PaperCrane::wounded::white_pearl::white_pearl::wounded::PaperCrane::wounded::white_pearl:
Favorite Group
The Weeb Closet - Public Group
The Weeb Closet
145
Members
2
In-Game
28
Online
5
In Chat
Jazio Aug 15, 2021 @ 11:57pm 
:]
Hani Jun 3, 2020 @ 3:42am 
kisses u
Belial Apr 20, 2020 @ 3:48pm 
Ur kinda cute :blush:
RudeAlpaca Nov 16, 2019 @ 2:13am 
The best :cupup:
Ai_Drop Sep 22, 2019 @ 2:08pm 
bean
kingormir Feb 16, 2018 @ 10:21am 
happy chinese new year thot