𝙎𝙃𝙄𝙍𝙊𝙆𝙄
23 ʏᴏ   France
 
 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀     ɪ ᴅᴏɴ'ᴛ sᴛᴏᴘ ᴡʜᴇɴ ɪ'ᴍ ᴛɪʀᴇᴅ, ɪ sᴛᴏᴘ ᴡʜᴇɴ ɪ'ᴍ ᴅᴏɴᴇ.
⠀⠀⠀⠀         ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀        ᴛʀᴀᴅᴇ ᴏғғᴇʀs ʟɪɴᴋ
Artwork Showcase
­
201 141 44
⁣
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀      ▲

⠀⠀⠀⠀ ⠀:frame01::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame03:

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀      𝐃𝐄𝐒𝐊𝐓𝐎𝐏 -  system       ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  ⠀   
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀      ɪɴᴛᴇʟ ᴄᴏʀᴇ i7 7700K
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴍsɪ ɢᴇғᴏʀᴄᴇ ɢᴛx 1070
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀   16GB ɢ.sᴋɪʟʟ ʀɪᴘᴊᴀᴡs 4
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀       (1x) ᴋɪɴɢsᴛᴏɴ ssᴅ 120 ɢᴏ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (2x) sᴇᴀɢᴀᴛᴇ ʙᴀʀʀᴀᴄᴜᴅᴀ 1 ᴛᴏ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  ᴡɪɴᴅᴏᴡs 10 ғᴀᴍɪʟʟᴇ 64ʙɪᴛs
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀       ᴢᴀʟᴍᴀɴ ᴍs800 ᴘʟᴜs
     ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  ᴀsᴜs ᴘɢ𝟸𝟽𝟾ǫʀ⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ⠀:frame07::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame05:

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀      ▼
Items Up For Trade
6,426
Items Owned
704
Trades Made
4,862
Market Transactions
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀      ▲

⠀⠀⠀ ⠀⠀:frame01::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame03:

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀     𝐓𝐑𝐀𝐃𝐄 - Information     

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀        ɪ ᴏɴʟʏ ᴜsᴇ ᴛʜɪs ᴀᴄᴄᴏᴜɴᴛ ғᴏʀ ᴛʀᴀᴅᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀    ɪ ɴᴇᴠᴇʀ ɢᴏ ғɪʀsᴛ ғᴏʀ ᴀ ᴛʀᴀᴅᴇ (ɪ ɢᴏᴛ sᴄᴀᴍᴍᴇᴅ)
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀        ɪ ᴏɴʟʏ ᴘᴀʏ ᴡɪᴛʜ ᴘᴀʏᴘᴀʟ ᴏʀ sᴋɪɴ(s)
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀    ɪғ ʏᴏᴜ ᴅᴏɴ'ᴛ ᴛʀᴜsᴛ ᴍᴇ ᴅᴏɴ'ᴛ ᴛʀᴀᴅᴇ ᴡɪᴛʜ ᴍᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  sᴛᴇᴀᴍ ʀᴇᴘ [steamrep.com]
  ⠀⠀⠀⠀⠀⠀     ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀      ᴛʀᴀᴅᴇ ᴏғғᴇʀs ʟɪɴᴋ ⠀
⠀ ⠀⠀ ⠀⠀   ⠀⠀⠀⠀   ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ 

⠀⠀ ⠀⠀⠀:frame07::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame05:

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀      ▼
Screenshot Showcase
­
54 20 8
Favorite Guide
Created by - n1ghtl3r
1,772 ratings
ɴᴏᴡ ᴘʟᴀʏɪɴɢ: ɢʜᴏsᴛᴇᴍᴀɴᴇ – ᴍᴇʀᴄᴜʀʏ
───────────────⚪────────────────────────────
◄◄⠀▐▐ ⠀►►⠀⠀  ⠀ ₁:₄₉ / ₂:₀₃    ⠀ ──○─ 🔊⠀   ᴴᴰ ⚙ ❐ ⊏⊐
Favorite Group
Welcome in my group !
160
Members
6
In-Game
33
Online
0
In Chat
Achievement Showcase
10,659
Achievements
7
Perfect Games
21%
Avg. Game Completion Rate
🌸 LuvPolaR 🎀 Jan 18 @ 12:48pm 
:FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::kingme::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent:
:FlyingTent::rosebud::rosebud::FlyingTent::rosebud::rosebud::FlyingTent:
:rosebud::shinealight::shinealight::rosebud::shinealight::shinealight::rosebud:
:rosebud::shinealight::shinealight::shinealight::shinealight::shinealight::rosebud:
:FlyingTent::rosebud::shinealight::shinealight::shinealight::rosebud::FlyingTent:
:FlyingTent::FlyingTent::rosebud::shinealight::rosebud::FlyingTent::FlyingTent:
:FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::rosebud::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent:
𝑯𝒂𝒗𝒆 𝒂 𝑾𝒐𝒏𝒅𝒆𝒓𝒇𝒖𝒍 𝑫𝒂𝒚!
MINXY ♡ Jan 15 @ 5:08am 
:mgh_17::xboson::Aegg::Aegg::kingme::Aegg::Aegg::xboson::mgh_17:
:xboson::Aegg::em_heart::pwhearts::Aegg::pwhearts::em_heart::Aegg::xboson:
:Aegg::pwhearts::xboson::sunspeed::em_heart::sunspeed::xboson::pwhearts::Aegg:
:Aegg::em_heart::sunspeed::xboson::sunspeed::xboson::sunspeed::em_heart::Aegg:
:Aegg::Aegg::pwhearts::sunspeed::xboson::sunspeed::pwhearts::Aegg::Aegg:
:Aegg::Aegg::Aegg::em_heart::sunspeed::em_heart::Aegg::Aegg::Aegg:
:xboson::Aegg::Aegg::Aegg::pwhearts::Aegg::Aegg::Aegg::xboson:
:mgh_17::xboson::Aegg::Aegg::TheInfinity::Aegg::Aegg::xboson::mgh_17:
MINXY ♡ Jan 15 @ 5:08am 
:mgh_17::xboson::Aegg::Aegg::kingme::Aegg::Aegg::xboson::mgh_17:
:xboson::Aegg::em_heart::pwhearts::Aegg::pwhearts::em_heart::Aegg::xboson:
:Aegg::pwhearts::xboson::sunspeed::em_heart::sunspeed::xboson::pwhearts::Aegg:
:Aegg::em_heart::sunspeed::xboson::sunspeed::xboson::sunspeed::em_heart::Aegg:
:Aegg::Aegg::pwhearts::sunspeed::xboson::sunspeed::pwhearts::Aegg::Aegg:
:Aegg::Aegg::Aegg::em_heart::sunspeed::em_heart::Aegg::Aegg::Aegg:
:xboson::Aegg::Aegg::Aegg::pwhearts::Aegg::Aegg::Aegg::xboson:
:mgh_17::xboson::Aegg::Aegg::TheInfinity::Aegg::Aegg::xboson::mgh_17:
MINXY ♡ Jan 15 @ 5:08am 
:mgh_17::xboson::Aegg::Aegg::kingme::Aegg::Aegg::xboson::mgh_17:
:xboson::Aegg::em_heart::pwhearts::Aegg::pwhearts::em_heart::Aegg::xboson:
:Aegg::pwhearts::xboson::sunspeed::em_heart::sunspeed::xboson::pwhearts::Aegg:
:Aegg::em_heart::sunspeed::xboson::sunspeed::xboson::sunspeed::em_heart::Aegg:
:Aegg::Aegg::pwhearts::sunspeed::xboson::sunspeed::pwhearts::Aegg::Aegg:
:Aegg::Aegg::Aegg::em_heart::sunspeed::em_heart::Aegg::Aegg::Aegg:
:xboson::Aegg::Aegg::Aegg::pwhearts::Aegg::Aegg::Aegg::xboson:
:mgh_17::xboson::Aegg::Aegg::TheInfinity::Aegg::Aegg::xboson::mgh_17:
DianqX; ✿ Jan 14 @ 4:53am 
:cute:
ドリゴン Jan 14 @ 4:13am 
:Heart_with_horns: