Borf
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Đang trên mạng
Trưng bày thành tựu
1,594
Thành tựu
5
Trò chơi toàn vẹn
30%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Trò chơi yêu thích
5,092
Giờ đã chơi
< >
Bình luận
Hyfr- 22 Thg04, 2016 @ 5:37pm 
no homo love <3
General Inaptitude 25 Thg06, 2014 @ 11:05am 
Red Team FTW!
neo.cybermario 20 Thg12, 2012 @ 12:34pm 
dum dee dum!
Little foxy 16 Thg07, 2012 @ 6:39am 
wiwiiwi!
DoomMachinae 23 Thg12, 2010 @ 12:58pm 
enjoy deathspank :P
neo.cybermario 20 Thg12, 2010 @ 7:29pm 
Thanks a lot for the Indie Adventure Pack, loving the games <3