Мрак ПРИВЕТ^
 
Hồ sơ này không công khai.
 
1 lệnh cấm VAC được ghi nhận | Thông tin
1456 ngày từ lần cấm cuối