chesement
Paul K.   United States
 
 
eli in the house


woah its you!!!:
http://steamcommunity.com/my/profile
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 5 giờ, 9 phút trước
Vật phẩm muốn trao đổi
1,332
Vật phẩm đã sở hữu
98
Trao đổi đã thực hiện
672
Giao dịch tại chợ
ELI VANCE
Deej 28 Thg08 @ 6:59pm 
grrrrrrrrrrrr.... chesement.... you win this one.....
chesement 28 Thg08 @ 5:36pm 
the name deej has dumbass in it lmao ♥♥♥♥♥♥
Deej 27 Thg08 @ 7:42pm 
the name chesement has ♥♥♥♥♥ in it lmaooo gayyyyy
Johnny R 10 Thg02 @ 10:09am 
-rep

CoolLuhegha7 14 Thg01 @ 6:25pm 
ni88er
CoolLuhegha7 14 Thg01 @ 6:25pm 
this guys a ♥♥♥♥♥♥