Huy hiệu Intergalactic Steam Summer Sale
Intergalactic - Lvl 10+
Cấp 10, 1,000 XP
Mở khóa vào 4 Thg07, 2018 @ 11:41am
Salien Spaceship
1 trong 10, sê-ri 1
Salien Homeworld
2 trong 10, sê-ri 1
Salien Ally - Psychic
3 trong 10, sê-ri 1
Salien Ally - Goo
4 trong 10, sê-ri 1
Salien Ally - Beast
5 trong 10, sê-ri 1
Duldrum Homeworld
6 trong 10, sê-ri 1
Duldrum - lil Threat
7 trong 10, sê-ri 1
Duldrum - Medium Threat
8 trong 10, sê-ri 1
Duldrum - High Threat
9 trong 10, sê-ri 1
Duldrum - Boss
10 trong 10, sê-ri 1