30 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Forager
Basic Forager
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 28 Thg05, 2020 @ 8:15am
Druid
1 trong 9, sê-ri 1
Fairy Queen
2 trong 9, sê-ri 1
Friendly Beet
3 trong 9, sê-ri 1
(1)
Scary Ghost
4 trong 9, sê-ri 1
(1)
Goblin
5 trong 9, sê-ri 1
Big Skeleton
6 trong 9, sê-ri 1
Golden Egg
7 trong 9, sê-ri 1
Cowpig
8 trong 9, sê-ri 1
Fox
9 trong 9, sê-ri 1