2.5 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Chimpology
Proconsul
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 29 Thg05, 2020 @ 6:57am
A Banana
1 trong 6, sê-ri 1
A Computer
2 trong 6, sê-ri 1
The Buttons
3 trong 6, sê-ri 1
One
4 trong 6, sê-ri 1
Zero
5 trong 6, sê-ri 1
A Red Banana
6 trong 6, sê-ri 1