Huy hiệu Village Story
Shovel
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 19 Thg01, 2018 @ 3:21pm
House
1 trong 12, sê-ri 1
Home
2 trong 12, sê-ri 1
Farmhouse
3 trong 12, sê-ri 1
Property
4 trong 12, sê-ri 1
Construction
5 trong 12, sê-ri 1
Megalopolis
6 trong 12, sê-ri 1
Apartment house
7 trong 12, sê-ri 1
Factory
8 trong 12, sê-ri 1
Committee
9 trong 12, sê-ri 1
Bank
10 trong 12, sê-ri 1
Commerce
11 trong 12, sê-ri 1
Tower
12 trong 12, sê-ri 1