2.5 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Super Hexagon
Hexagon
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 25 Thg05, 2020 @ 10:01am
(1)
Hexagon
1 trong 6, sê-ri 1
Hexagoner
2 trong 6, sê-ri 1
Hexagonest
3 trong 6, sê-ri 1
(1)
Hyper Hexagon
4 trong 6, sê-ri 1
Hyper Hexagoner
5 trong 6, sê-ri 1
Hyper Hexagonest
6 trong 6, sê-ri 1