bor3d
John   Connecticut, United States
 
 
Founder of Bor3d Gaming

Bor3d Gaming [www.bor3dgaming.com]
Otaku Talk [www.otakutalk.com]
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 10 giờ, 35 phút trước