Huy hiệu Frozen Synapse
Prism
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 22 Thg12, 2013 @ 3:39am