Astroooo B>Skins
Comment before adding
 
 
Have active impersonators.

Cash Rep [csgo-rep.com] :skulhalf: Buff Store :skulhalf: [buff.163.com] Twitter:skulhalf: Trade Link :skulhalf: Steamrep [steamrep.com]


Where is it written in our dreams, they must be small ones?
Đang trên mạng
Trưng bày ảnh nghệ thuật
Titan>
8 7
Trưng bày ảnh chụp
Finally 0.02
4 9
Nhóm yêu thích
Katowice 2014 unique and high-tier Collectors
290
Thành viên
19
Đang chơi
108
Trên mạng
14
đang trò chuyện
P E S T O B O I 18 Thg10 @ 10:26am 
Added for no reason at all
Added from twitter:P
Zleng 25 Thg9 @ 11:22am 
Added for skins.
Gand Pika | Birthday 24 Thg9 @ 1:27pm 
Added to ask for trade~
GooZ 23 Thg9 @ 2:29pm 
added bc kyro
F0xii_悪魔 #LFT 16 Thg9 @ 11:11pm 
added cauz of gumpta skims store