arturox
Arturo Vergara Brain   Lima, Lima, Peru
 
 
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 8 ngày trước
Trưng bày thành tựu
298
Thành tựu
1
Trò chơi toàn vẹn
28%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân