Tất cả nhóm
42 Thành viên   |   3 Đang chơi   |   8 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
Cheap Ass Gamer - Công khai
8,415 Thành viên   |   239 Đang chơi   |   1,797 Trên mạng   |   27 Đang trò chuyện nhóm
2,055 Thành viên   |   56 Đang chơi   |   399 Trên mạng   |   89 Đang trò chuyện nhóm
Prohardver! - Công khai
2,002 Thành viên   |   51 Đang chơi   |   385 Trên mạng   |   9 Đang trò chuyện nhóm
ClanB and Friends - Công khai
142,143 Thành viên   |   613 Đang chơi   |   13,290 Trên mạng   |   125 Đang trò chuyện nhóm
El Complejo Lambda - Công khai
1,499 Thành viên   |   34 Đang chơi   |   249 Trên mạng   |   52 Đang trò chuyện nhóm
ESL.ES - Công khai
1,105 Thành viên   |   18 Đang chơi   |   171 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
708 Thành viên   |   31 Đang chơi   |   129 Trên mạng   |   1 Đang trò chuyện nhóm
Global-Gaming - Công khai
419,131 Thành viên   |   2,640 Đang chơi   |   49,326 Trên mạng   |   253 Đang trò chuyện nhóm
12,208 Thành viên   |   441 Đang chơi   |   2,343 Trên mạng   |   1 Đang trò chuyện nhóm
104,248 Thành viên   |   742 Đang chơi   |   17,773 Trên mạng   |   22 Đang trò chuyện nhóm
Give gifts to friends - Công khai
547 Thành viên   |   29 Đang chơi   |   100 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
KäPy Krew - Công khai
873 Thành viên   |   23 Đang chơi   |   163 Trên mạng   |   1 Đang trò chuyện nhóm
Reddit - Giveaway - Công khai
11,199 Thành viên   |   393 Đang chơi   |   2,127 Trên mạng   |   15 Đang trò chuyện nhóm
Reddit Armory - Công khai
4,065 Thành viên   |   26 Đang chơi   |   664 Trên mạng   |   1 Đang trò chuyện nhóm
1,035 Thành viên   |   20 Đang chơi   |   151 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
D22 Zone - Công khai
3,832 Thành viên   |   83 Đang chơi   |   727 Trên mạng   |   1 Đang trò chuyện nhóm
S.Gifts - Công khai
64,441 Thành viên   |   2,663 Đang chơi   |   13,872 Trên mạng   |   706 Đang trò chuyện nhóm
201,766 Thành viên   |   4,187 Đang chơi   |   36,393 Trên mạng   |   422 Đang trò chuyện nhóm
138 Thành viên   |   2 Đang chơi   |   26 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
PlayBlink - Công khai
14,389 Thành viên   |   378 Đang chơi   |   2,811 Trên mạng   |   7 Đang trò chuyện nhóm
DGK GAME GIVEAWAYS - Công khai
3,247 Thành viên   |   114 Đang chơi   |   596 Trên mạng   |   4 Đang trò chuyện nhóm
983 Thành viên   |   26 Đang chơi   |   207 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
Traders Guild - Công khai
54,221 Thành viên   |   1,536 Đang chơi   |   10,279 Trên mạng   |   800 Đang trò chuyện nhóm
48,085 Thành viên   |   634 Đang chơi   |   8,819 Trên mạng   |   101 Đang trò chuyện nhóm
1,525 Thành viên   |   27 Đang chơi   |   270 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
Game giveaway group - Công khai
42,975 Thành viên   |   1,506 Đang chơi   |   8,068 Trên mạng   |   186 Đang trò chuyện nhóm
Killstate Gaming - Công khai
87 Thành viên   |   0 Đang chơi   |   21 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
Reddit Game Swap - Công khai
9,126 Thành viên   |   206 Đang chơi   |   1,994 Trên mạng   |   189 Đang trò chuyện nhóm
Indiegala - Công khai
788,706 Thành viên   |   19,192 Đang chơi   |   141,725 Trên mạng   |   971 Đang trò chuyện nhóm
Pisia Kakashkin - Công khai
58,872 Thành viên   |   404 Đang chơi   |   8,221 Trên mạng   |   10 Đang trò chuyện nhóm
1,086 Thành viên   |   20 Đang chơi   |   208 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
6,482 Thành viên   |   183 Đang chơi   |   1,342 Trên mạng   |   5 Đang trò chuyện nhóm
Meet The Stats - Công khai
147,790 Thành viên   |   5,037 Đang chơi   |   30,188 Trên mạng   |   787 Đang trò chuyện nhóm
ComScan - Công khai
352 Thành viên   |   15 Đang chơi   |   63 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
rechyyy - Công khai
9,944 Thành viên   |   217 Đang chơi   |   1,485 Trên mạng   |   12 Đang trò chuyện nhóm
79 Thành viên   |   1 Đang chơi   |   11 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
InternetFreaks - Công khai
1,459 Thành viên   |   47 Đang chơi   |   278 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
TF2Bazaar - Công khai
24,690 Thành viên   |   583 Đang chơi   |   4,826 Trên mạng   |   55 Đang trò chuyện nhóm
92 Thành viên   |   4 Đang chơi   |   16 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
3,869 Thành viên   |   159 Đang chơi   |   805 Trên mạng   |   2 Đang trò chuyện nhóm
Amzn Giveaway - Công khai
2,179 Thành viên   |   74 Đang chơi   |   460 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
1,024 Thành viên   |   34 Đang chơi   |   206 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
338 Thành viên   |   9 Đang chơi   |   56 Trên mạng   |   3 Đang trò chuyện nhóm
TF2Scrap - Công khai
320,984 Thành viên   |   10,958 Đang chơi   |   67,035 Trên mạng   |   3627 Đang trò chuyện nhóm
Gifts 4 Gamers - Công khai
3,232 Thành viên   |   116 Đang chơi   |   666 Trên mạng   |   1 Đang trò chuyện nhóm
45,549 Thành viên   |   1,138 Đang chơi   |   9,710 Trên mạng   |   72 Đang trò chuyện nhóm
Windows 8 Skin - Công khai
36,194 Thành viên   |   1,691 Đang chơi   |   9,160 Trên mạng   |   270 Đang trò chuyện nhóm
50 Thành viên   |   0 Đang chơi   |   6 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
TF2Shop.net - Công khai
16,144 Thành viên   |   293 Đang chơi   |   2,793 Trên mạng   |   6 Đang trò chuyện nhóm
Real Bargains - Công khai
1,548 Thành viên   |   40 Đang chơi   |   348 Trên mạng   |   1 Đang trò chuyện nhóm
Group Buys - Công khai
13,408 Thành viên   |   729 Đang chơi   |   3,418 Trên mạng   |   73 Đang trò chuyện nhóm
420 Thành viên   |   11 Đang chơi   |   82 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
S.Gifts Mac-Linux - Công khai
202 Thành viên   |   12 Đang chơi   |   52 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
110 Thành viên   |   1 Đang chơi   |   12 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
Fanatical - Công khai
634,944 Thành viên   |   15,032 Đang chơi   |   129,024 Trên mạng   |   1311 Đang trò chuyện nhóm
66 Thành viên   |   3 Đang chơi   |   12 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
Stream Boy Advance - Công khai
105 Thành viên   |   3 Đang chơi   |   35 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
Steam Community Market - Công khai
191,680 Thành viên   |   5,425 Đang chơi   |   34,113 Trên mạng   |   2396 Đang trò chuyện nhóm
Gamem Trade Services - Công khai
4,070 Thành viên   |   54 Đang chơi   |   654 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
Steɑm Lottery - Công khai
6,234 Thành viên   |   108 Đang chơi   |   924 Trên mạng   |   1 Đang trò chuyện nhóm
Running With Scissors - Công khai
5,031 Thành viên   |   286 Đang chơi   |   1,442 Trên mạng   |   75 Đang trò chuyện nhóm
2,848 Thành viên   |   123 Đang chơi   |   616 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
OfficialSA - Công khai
1,004 Thành viên   |   35 Đang chơi   |   229 Trên mạng   |   2 Đang trò chuyện nhóm
Blink Bundle - Công khai
10,930 Thành viên   |   361 Đang chơi   |   2,040 Trên mạng   |   2 Đang trò chuyện nhóm
1,762,675 Thành viên   |   42,659 Đang chơi   |   354,360 Trên mạng   |   20116 Đang trò chuyện nhóm
CardTrades - Công khai
87,558 Thành viên   |   3,210 Đang chơi   |   18,676 Trên mạng   |   433 Đang trò chuyện nhóm
SteamDB - Công khai
181,280 Thành viên   |   9,407 Đang chơi   |   50,851 Trên mạng   |   2180 Đang trò chuyện nhóm
3,924 Thành viên   |   92 Đang chơi   |   722 Trên mạng   |   1 Đang trò chuyện nhóm
Steam Family Sharing - Công khai
864,056 Thành viên   |   13,144 Đang chơi   |   155,431 Trên mạng   |   1271 Đang trò chuyện nhóm
Greenlight Giveaways - Công khai
4,585 Thành viên   |   189 Đang chơi   |   925 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
Steam Universe - Công khai
1,724,954 Thành viên   |   48,743 Đang chơi   |   415,057 Trên mạng   |   7957 Đang trò chuyện nhóm
GrabTheGames - Công khai
461,735 Thành viên   |   14,794 Đang chơi   |   78,760 Trên mạng   |   1487 Đang trò chuyện nhóm
127,494 Thành viên   |   2,111 Đang chơi   |   29,722 Trên mạng   |   225 Đang trò chuyện nhóm
3,559 Thành viên   |   134 Đang chơi   |   762 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
31 Thành viên   |   3 Đang chơi   |   8 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
Steam Music - Công khai
191,595 Thành viên   |   5,075 Đang chơi   |   42,506 Trên mạng   |   682 Đang trò chuyện nhóm
3,364 Thành viên   |   123 Đang chơi   |   626 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
Pumpkinheadology - Công khai
2,607 Thành viên   |   115 Đang chơi   |   479 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
WGN Chat - Công khai
344,450 Thành viên   |   9,573 Đang chơi   |   62,343 Trên mạng   |   380 Đang trò chuyện nhóm
7,266 Thành viên   |   188 Đang chơi   |   1,273 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
Trade Matcher - Công khai
10,965 Thành viên   |   831 Đang chơi   |   3,087 Trên mạng   |   60 Đang trò chuyện nhóm
4,144 Thành viên   |   142 Đang chơi   |   752 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
Summer Adventure 2014 - Công khai
42,911 Thành viên   |   1,012 Đang chơi   |   9,405 Trên mạng   |   26 Đang trò chuyện nhóm
4,353 Thành viên   |   161 Đang chơi   |   841 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
496 Thành viên   |   19 Đang chơi   |   121 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
Gurumin - Công khai
26,651 Thành viên   |   612 Đang chơi   |   6,173 Trên mạng   |   13 Đang trò chuyện nhóm
17 Thành viên   |   2 Đang chơi   |   6 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
adidas.eSports - Công khai
4 Thành viên   |   0 Đang chơi   |   0 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm