𝔔_𝔩𝔶⛧
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
 
 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
< acc 2 / acc 3 >
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ᴄᴀɴ'ᴛ ʏᴏᴜ ꜱᴇᴇ ᴡʜᴀᴛ ʏᴏᴜ'ʀᴇ ᴅᴏɪɴɢ? ʟᴇꜰᴛ ᴍᴇ, ʙʀᴏᴋᴇɴ ɪɴ ᴘɪᴇᴄᴇꜱ
ɢᴏᴛ ᴍᴇ ꜰᴇᴇʟɪɴɢ ꜱᴏ ꜱᴛᴜᴘɪᴅ, ɢᴜᴇꜱꜱ ɪ ɴᴇᴇᴅᴇᴅ ᴀ ʀᴇᴀꜱᴏɴ
ᴛᴏ ʟᴇᴛ ɢᴏ
ɪ ᴅᴏɴ'ᴛ ᴡᴀɴɴᴀ ʜᴇᴀʀ ʟɪᴇꜱ ᴀɴʏᴍᴏʀᴇ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Favorite Guide
Created by - 𝔔_𝔩𝔶⛧
3 ratings
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Favorite Group
R E N X 's Friends - Public Group
Welcome!
4,035
Members
252
In-Game
1,076
Online
105
In Chat
!!! wlasty 52 minutes ago 
+rep
!!! wlasty 2 hours ago 
+rep
!!! wlasty 2 hours ago 
+rep
yxlrd 16 hours ago 
:RedStar:
!!! wlasty 17 hours ago 
+rep <3
!!! wlasty 21 hours ago 
c4c