Huy hiệu Portal 2
SPAAACE!
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 19 Thg12, 2014 @ 1:48pm
(0)
Chell
1 trong 8, sê-ri 1
(0)
Destruction
2 trong 8, sê-ri 1
(0)
Finale
3 trong 8, sê-ri 1
(0)
GlaDOS
4 trong 8, sê-ri 1
(0)
Intro
5 trong 8, sê-ri 1
(0)
The Lab
6 trong 8, sê-ri 1
(0)
Mannequin
7 trong 8, sê-ri 1
(0)
Underground
8 trong 8, sê-ri 1