Huy hiệu The Binding of Isaac: Rebirth
Eve
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 21 Thg12, 2014 @ 1:42pm
(0)
IX - The Hermit
1 trong 13, sê-ri 1
(0)
X - Wheel of Fortune
2 trong 13, sê-ri 1
(0)
XI - Strength
3 trong 13, sê-ri 1
(0)
XII - The Hanged Man
4 trong 13, sê-ri 1
(0)
XIII - Death
5 trong 13, sê-ri 1
(0)
XIV - Temperance
6 trong 13, sê-ri 1
(0)
XV - The Devil
7 trong 13, sê-ri 1
(0)
XVI - The Tower
8 trong 13, sê-ri 1
(0)
XVII - The Stars
9 trong 13, sê-ri 1
(0)
XVIII - The Moon
10 trong 13, sê-ri 1
(0)
XIX - The Sun
11 trong 13, sê-ri 1
(0)
XX - Judgement
12 trong 13, sê-ri 1
(0)
XXI - The World
13 trong 13, sê-ri 1