Huy hiệu System Shock 2
Nuisance
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 27 Thg06, 2015 @ 7:02pm
(0)
SHODAN
1 trong 5, sê-ri 1
(0)
XERXES
2 trong 5, sê-ri 1
(0)
Confrontation
3 trong 5, sê-ri 1
(0)
The Cyborg Midwives
4 trong 5, sê-ri 1
(0)
The Descent
5 trong 5, sê-ri 1