Cấp 107 XP 63,112
688 XP để đạt cấp 108
Hiển thị 151-163 trong số 163 huy hiệu
Hiển thị 151-163 trong số 163 huy hiệu