1 9 8 7 ッ
 
Hồ sơ này không công khai.
 
1 lệnh cấm VAC được ghi nhận | Thông tin
450 ngày từ lần cấm cuối