A Man In Yellow
United States
 
 
Ǐ̉̔ͤͨ ̥̇͗̀̽͛͗͊̀S͔̤͇͙̲͕ͭ̀̒ͅE̶̬Ẹ̩̣͉̱K̗̖͑ͩ͞ ̹̰͙̰̺̔ͫ͑ͫ̎T̙ͭͯ̆ͬ̂͘H̶̪̤ͬE̻͕͇̰͙̋ͧ́ͥͥͭ ͣ̓̔R̯̙̹͔ͧ̿̄̎̌ͭͭȨ̱̮̫̮̻̐V̘̟̒͆̀ͨͩ̓̆̕ͅE͙̟̪̭̫ͅL͛ͪͯ̋ͣ̓ͦA̺͙̗̬͇͇͚ͧ̄ͥ̉͠T͉͔͍͐̄ͯ́ͯͅI̸͍̪̦͇͉͗ͅO̹̜̮͊ͦ̔ͮ̓̚N̻͇͚̣̄̏̚̚S͔̬͙̬̓͘ ͍͔̼̬̐̎̆̃͌͒O̖̹̪̦̩͔͗̊̅͒̅͛̽F̨͓̻̼͕̱͎̩͌̔ͪ̊̅̿̋ ̺͚̥͍͎͒̄͑͛̑A̶͕̬̥̲͐̎L̛͚͚͔̹ͥ͒Ḷ̠̱̼͊ ̻Ṫ̹͖̐ͧ̎ͮͩͅH̤̲A̷̝̠͚̼̖̩̾̿̔ͬͅT̘̖̲̈́͛ͮͨ͂ ̈́T͌ͪͥ͠H͎͔̞̱̠͈̅̽̃́Ė̠͈̱̟̤͙͂ͪͫ͗̑̊͠ ͓̍ͫ̍ͣ̆̽̏H̟́͒̌̔͛ͤ͆O̝̗͛̽͑̿̾̑͢L̎͐͠Y̪̱͉̱̭̬̒ͤͫ̿ͨ͌͌ͅ ͅͅT̝̣͈͉͔͓́̃Ŏ̯̲̣̠̏͛̅L̢̜̺͚̜͕̼͙D̫̎̇͆ͥ͑͊̚͟ ̖̞ͫͪT̜̗̩̫̭̿̄͑͌̂͞O̰̼̺̗̥͋ ̮̅̊T̮͇̱͓̲̻H̼̤̺̪̳ͨ̈ͭ̎̀Eͥͮ̀ͤͤͮ҉̬̼͉͍ ̓̂̋҉̭̝̟͇U̪̰͚̯̤̫͖̓ͧͯͤ̔̈́N͔̠̫̹̯̙̩ͩ́̌ͬͤ̆Ŵ̧̮̜͖̝͕͕̎I̛͚̙͍̓͊ͥ͂̋Ş̅̉̔E̴̙͋̏͗͛͋ ̸̟̣͚̠̖͕̃͌ͮ͋I̐ͤͩ͆͂͏͇͚N̵͈̳͕̆̿͒͆̎ͯ̈ ̴̩T̝͓͖̥͙ͪ͆̚͘H͔͈̗̱̪͈̺̄̏E̘̜ͩ̇ͨ̾͑̾ͬ́ ̵̥̜̗̼̿̅̃̓D̦̙͙̫̣̪̾̔̎̄R̻͕̱̆͋̔̅͒ͩͫE̙̱̠͖̰ͪ̒ͨ͊̎̀A̖̣̓M͖̪̘̪̮ͩ͋ͭ̆̆S̫̟ ̦̜̿͜O̦̣̰̙̗͉̊̉̌ͫ͝F̝̗̌ ̤͚̗̺̖̫̠ͫ̈́ͥͯͨ͢Ĉ̤̱͎̱̗͌̒̌̾̇̀O̯̹͓̜ͬͧ̿̑͑̑̃L̛͔͖̥̰̽ͣ̏̆ͪ̈́D̪̣̪̓̐̄͂̐ ̹̜̞̳̝ͣ̊̉̕E̡̤̲̹͖̻̘͌̑ͯ͛M̠̆̓̾̌̃̽̉B̭͎̣͉̙̊̓͘Ě͍̝ͧR͑̽ͧ͆͏͓̦̥̤̱̞͚S̺̼̭͊͌ͤ̉ͫ̈ͩ ̮͓͉̠͂̾̌I̻̹̤͛̐ͦ͌̎͛̚N̶̘͕ͯ̍̄͛͐ͮͦ ͗ͤͥ̎͑̍Ś̖̅̽ͩ̈Ṵ̢͓͒͌ͅN̠̗̞̪͓͇̤̂̀̌ͮ̃L̪͊ͫͤ͂ͧ͂ͭ͞I̪ͩͬͤ͊ͧͣ̓G̱̫̳̬͉̥͊̅͑̍ͅH̸̩͔̺̺̬̜͓͒T͔̬̟͔̙̩̟͐̚ ̰̱̲͍̫̜̱T̥̻̦̭͔͍̋͌H̜̰̝ͫͣ̊ͫ̆̎̽̕Âͭ͠T̮̋ͩ̃̈́̋ ̤͔͇̘̿̓͌́̓ͣF͐̽̎̐͞Ạ̼̯͖̝̫̉͑̈́D͎̙̪́̃̐E͏̙͕̫͔ ̥͈̩͖͗̊̋͐͋͡A̲̗̹̬̼ͣͬ̒̀C̘͔̼͉̮̘̣̐͂̀́R̞̺̮ͬ͗Ọ͔͍̗͔̐͑͒͞ͅS͍̝̥͕͖̱̦̽S͐ͫ ̭̤͇̆̿̓̀̇̃͢L̢̳͖̯̺̱̼̩̐͗̊͌̈Ḁ͉̀K̷̪̰̣̍ͦ̈́E͎̹ͪͥS̭͍̲͚̱̜ͥ͊͋̅͟ ͉̬͚͕̠̺̖ͩͣO̞̊͞Ḟ̦̯͚̳̭̄̉̆ ̹͈͚͙̀ͫ̏́̋̀B̘͍́ͅL̡͇͙͖̟ͣͦÅ̩̖͎̗̋͐̍C̹̼̲͓̐̂ͭ̆̊́ͅK̞̥͆̌ ̧̟̰̟̗̝̘̥̃̎̚B̘̤͆ͫ̉͢L̷̺ͭÕ̥͖̗͚̱̪̲ͥO̶̙̾̽͌͐ͤ̓̽D ͂͑̆̐̾̄̑Ą̺ͯ͌̊̂N̜̹̲̞̱̱̒ͣ͊͑̑̄̿͢D̆ ̪̝̜͓̍̍ͩ̋͊͗S̩̔̃̔̊N̷̎ͦA͙͖͚̙̜̠̋̋͋̇͑̚͘Ķ͉̖̤̔E͖ͣ̅͡S̹̗̟ͣ ̲͚̣̟͚͚̇̑͋͊̇ͅT̰H̙͑̒̿A̓ͬT̼̻̠͕͍ͩ́ ̯͋͂̑͊̊͂Ḙ͔̮̬͍͂̊ͦ͛ͅA̤̼̖͍͂̆ͭ͛͠T̟͆̇ ̼͓̠̫̦̯ͅT̞̞̻͇͚͌̽ͦͅH̨͈ͥ̃̽ͧE͓͍̟̥̙̠̗͊̾͒ͩ̉̊͂ ̲͆̈́̋͐̕L̨̯̣̊̿͌̔͊ͦ̆O̷̳̺̹̯̫̤ͬ̄͒ͪ̿ͣ̓A͖̱̍͐͌͂ͭ̅ͅV͉̹͍̬̬͓ͨE̞̮ͦ͒ͦ̉̇S̳͉̼̜ͮ̓̋͊ͫ ̜̝̩̱̻̔̎O̸̤̓͛̈̈́̆͐̾F̳̬̺̹̣̓̑̽͑ͯ̾͘ ̗͓̣ͤ̍͛͟C̞̮̼̺͕̖ͯ̂͛̓ͭͅḦ̪̝͙̥̰̘̖́͂̒̕Ĭ̋̾̂ͪͥ͏̫̜Ĺ̮͕̖̔͛Ḍ̡̮̖̱͖̮̐̓ͥ̄ͧͥ͑Ȑ̪̬̝̱̠̹͂E͖͕̪̫̣̟̅͜N̫̜̦͖͒ ͨͣ̌̍̿͡F̹͉̰͇͕́͛ͭ̋̈́͛͟R̻̗̜̳̰̻͂͑ͅO̵̳̳̖̫̝͙ͯM͖̥̭̣̝͈ͯ̀ ̱̟̫̣̐ͨͦL̖̖͍̊ͦ͌̍Â̪͉͇͇̆̎͑̈̊M̗̰̘̪͖̯̄Ḃ͗ͥ̄̃ͮ̉҉̩̫̣̭̯̱̰ ̻̼̙̮̬̭͂͋ͦ̽T̰̖͉͉̠̜̗̃͒̍̔̆͂ͧȐ̙͔͓ͪ͐E̴̠͛Eͧ̾̃̓̑̋҉͉͇͈̪S͖̼̦ͤͥ͋͒ ͛͋͑̔͡I͕̝̫͐̀͋̿̍͌̄N̪̳̼̤̼̓͋̉̿ ̤̙̼̥͖̩͚̂͗͋ͯ͋͟A̘̘̣̝͉͈̹̋͗͑̾̈Ư̪͔T̽̃ͥ̑ͧ͠Ủ͓̞̦̊̀M͡Ṅ͉͙͖̘͖̐̾́̄͟.̷̂͊ ̌ͧ͂̑ͣͧ͗Ẻ̫̝̳͖̪͔̟̃ND̵ͦ͊ͨͣL̙̺̠̼̭̣E̜̜̤̭̩͇̜ͬ̋̽̊S̫͔̾̽̄ͣͦ͂ͮ̀S͆͂͌͗̇͜ ͖̩͕̮̦̄͑ͧͭ͊S͓̼̙̮͐̈́U̓̃ͬ͛̎̑͂F̊͌͐̆͊̈͝F͖̞͔̙̿̔̿̓͋̉E̓ͦ͒̀͛͆͏͕̗̬̼̤̥R̘̣͔̜̗ͥ̅ͬ͆͑I͑̓̍҉̙̺͙͚N̹̝̳͔͚͙ͥ͗ͮ͝G̶͙̥̾̊̎ ̞ͭ̆ͦ͊ͨḬ̛̖̩͔̞̟̔Ş̥̲̼ ̢̈̂ͦ̋̍̋ͯT̶̮̲̺̯̙ͤ̒̓̄̆̐̂H͖͉͇̹̾ͧ̆Ḛ̢̞̞̻̝̈̿̌͋̇ ̺̻͍̓̎͊̊̐Wͦ̎̋̈́̇͏̤O̠͉͈̮͊ͯ͜ͅĒ̙̘̬͎̾̒ ͎͉̼̙ͩͪ̀͑̓̊̾Oͩ̏̄̐̾̄̈F̽ͪ͏̙͈ ͉̱ͣ̋̋̈͑̆�
Currently Online
Favorite Group
Knights of Wallachia - Public Group
NOW MERGED WITH ZOMBIE KILLERS ANONYMOUS
61
Members
0
In-Game
15
Online
0
In Chat
Connord May 28 @ 2:03am 
I can give my Fractal Horns of Inner Abysm arcana for all of your dota 2 loading screens (Im collecting them) so if it's ok for you send me trade offer please. Link in my bio
Kon Apr 27 @ 5:10pm 
..... . . . . . . . . . . . . . . . . ,,_ . . . . . . . . ,-'`-,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\,, '``-.__.,.,./ .,., .\
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|,.-;`;` . . ,.,., .,.,.,`-, . . . . . . . . . . .
..,,,.,.,._ . . . . . . . . . . . . . . / :O;. . .;O; .['. . . . `'-.,. . . . . . . .
['. . . . . . '`'`'`'`'*-----,.,.,.,._\ . . . -;- . . . . '`-,._ . . . `'-., . . . . .
'``'*----,,,,,.,.,.,.,_. . . . . . . ..\,, . ,-,-,. . . . . ,.,. `'-, . . . .\,. . . .
. . . . . . . . . . . . . . ``'`'*----.,., .`'`-----'`'`'`` . . . . .`-. . . . \` . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .`'-. . . . . . . . . . . . . . . . . . .,| . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |;. . . . . . . . . . . . . . . . . ,|. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |;. . . . . . . . . . . . . . . . .,|. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |;. . . . . . . . . . . . . . . . .,|. .
Maleond Apr 20 @ 1:49am 
guy in my profile gives his items to everyone for some reason. He gave me arcana for free lol
A Man In Yellow Jan 14, 2015 @ 6:02pm 
F*cking spammers are out of control I had delete half my goddamn comments :d2bloodseeker:
exploremydora Nov 4, 2014 @ 2:57pm 
Do you play League of Legends? Its not on steam though.
kozmik Jun 26, 2013 @ 8:00pm 
I think the Foil Cards only give you a seperate badge, they don't level up either. Maybe you get a chance for more items, I'm not sure.