Huy hiệu Woodle Tree Adventures
Nice Adventurer
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 14 Thg07, 2016 @ 6:15am
Woodle Beaver
1 trong 6, sê-ri 1
Woodle Bush
2 trong 6, sê-ri 1
Snowy Enemy
3 trong 6, sê-ri 1
Snowy Enemy 2
4 trong 6, sê-ri 1
First Level
5 trong 6, sê-ri 1
House
6 trong 6, sê-ri 1