i'm upto no good
 
 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ɪ ᴅ ⠀/⠀ᴢ ᴇ ᴅ ʀ ɪ ᴛ
Currently Offline
Artwork Showcase
⁣⁣
2
⠀⠀⠀⠀⠀⠀       ɪ  ɴ  ᴛ  ʀ  ᴏ
⠀⠀⠀⠀     ────────── ————————————————————————————————
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀      ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴛᴏ ᴍʏ sᴛᴇᴀᴍ ᴘʀᴏꜰɪʟᴇ. ɪᴍ ᴢᴇᴅʀɪᴛ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴀʀᴛᴡᴏʀᴋ ᴅᴇꜱɪɢɴᴇʀ. ᴍᴏᴛɪᴏɴ ᴀʀᴛɪꜱᴛ. sᴋɪɴ ᴍᴀᴋᴇʀ.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀    ᴀ  ʙ  ᴏ  ᴜ  ᴛ
⠀⠀⠀⠀     ────────── ————————————————————————————————
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴍʏ ɴᴀᴍᴇ ɪꜱ sᴀᴋɪʙ. ɪᴍ ᴄʀᴇᴀᴛɪɴɢ ꜱᴜᴘᴇʀ ᴡᴏɴᴅᴇʀꜰᴜʟ ᴀʀᴛᴡᴏʀᴋꜱ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ꜰᴏʀ ʏᴏᴜʀ ᴘʀᴏꜰɪʟᴇ ᴀɴᴅ ᴘʟᴀʏɪɴɢ ɢᴀᴍᴇs ɪɴ ᴍʏ sᴘᴀʀᴇ ᴛɪᴍᴇ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴘʟᴇᴀsᴇ ᴀᴄᴄᴏᴍᴘᴀɴʏ ꜰʀɪᴇɴᴅ ʀᴇǫᴜᴇsᴛs ᴡɪᴛʜ ᴀ ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀    🇸‌ 🇰‌ 🇮‌ 🇱‌ 🇱‌ 🇸‌
⠀⠀⠀⠀     ────────── ————————————————————————————————
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀𝟸ᴅ ᴀɴɪᴍᴀᴛɪᴏɴ // ᴍᴏᴛɪᴏɴ ɢʀᴀᴘʜɪᴄs // 🇺‌🇮‌ 🇩‌🇪‌🇸‌🇮‌🇬‌🇳‌
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʟᴏɢᴏ 🇩‌🇪‌🇸‌🇮‌🇬‌🇳‌ // ᴄᴏᴠ🇪‌ʀ 🇩🇪‌🇸‌🇮‌🇬‌🇳‌ // ʙᴀɴɴᴇʀ 🇩🇪‌🇸‌🇮‌🇬‌🇳‌

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀    🇵‌ 🇷‌ 🇴‌ ɢ ʀ 🇦‌ 🇲‌‌
⠀⠀⠀⠀     ────────── ————————————————————————————————
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇵‌🇭‌🇴‌🇹‌🇴‌🇸‌🇭‌🇴‌🇵‌ // 🇦‌🇫‌🇹‌🇪‌🇷‌ 🇪‌🇫‌🇫‌🇪‌🇨‌🇹‌🇸‌ // 🇵‌🇷‌🇪‌🇲‌🇮‌🇪‌🇷‌🇪‌ 🇵‌🇷‌🇴‌
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀3ᴅ 🇨‌🇴‌🇦‌‌🇹‌ // ʙʟ🇪‌🇳‌🇩‌🇪‌🇷‌ // ‌🇸‌🇺🇧‌🇸🇹‌🇦‌🇳‌🇨‌🇪‌ 🇵‌🇦‌🇮‌🇳‌🇹‌🇪‌🇷‌

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀    s  ᴏ  ᴄ  ɪ  ᴀ  ʟ
⠀⠀⠀⠀     ────────── ————————————————————————————————
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀      🇫‌🇮‌🇻‌🇪‌🇷‌🇷‌ [fiverr.com] ⠀⠀//⠀⠀  🇫‌ᴀᴄ🇪‌ʙᴏᴏᴋ [facebook.com]
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀      ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ 🇨‌🇭‌🇦‌🇳‌🇳‌🇪‌🇱‌ ⠀⠀//⠀⠀  ʙᴇʜᴀɴᴄᴇ [behance.net]
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀      ꜱ🇹‌ᴇ🇦‌ᴍ ᴡᴏ🇷‌ᴋꜱ🇭‌🇴‌🇵‌ ⠀⠀//⠀⠀  🇸‌🇰‌🇪‌🇹‌🇨‌🇭‌🇫‌🇦‌🇧‌ [sketchfab.com]
⠀⠀⠀⠀⠀s 🇵‌ 🇪‌ ᴄ ɪ 🇫‌ 🇮‌ ᴄ 🇦‌ ᴛ ɪ  ᴏ  ɴ
⠀⠀⠀⠀     ────────── ————————————————————————————————

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CPU : Ryzen 7 3700x
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Motherboard : MSI MPG x570 Gaming Edge
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ GPU : Nvidia GTX 980 4GB DDR5
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RAM : 16 GB DDR4
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SSD : Intel 256 GB
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ HDD : 1 TB + 1 TB
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Monitor : Asus Tuf VG249q (144hz)
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Keyboard : Akko 3084 BE
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Mouse : Logitech G502 Hero
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Headphone : Corsair Hs50 Stereo
Favorite Game
623
Hours played
12
Achievements
Screenshot Showcase
AK-47 | Siren
3 1

Recent Activity

623 hrs on record
last played on May 11
1.3 hrs on record
last played on May 11
✪NoobMaster69™ Jan 23 @ 10:31pm 
| : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :”-'\,,
..\: : : : : : : : : : :'\: : : : : : : : : : : : : :~,,: : : : : : : : : “~-.,_
...\ : : : : : : : : : : :\: /: : : : : : : : : : : : : : : “,: : : : : : : : : : :"~,_
... .\: : : : : : : : : : :\|: : : : : : : : :_._ : : : : : : \: : : : : : : : : : : : :”- .
... ...\: : : : : : : : : : \: : : : : : : : ( O ) : : : : : : \: : : : : : : : : : : : : : '\._
... ... .\ : : : : : : : : : '\': : : : : : : :"*": : : : : : : :|: : : : : : : : : : : : : : : |0)
... ... ...\ : : : : : : : : : '\: : : : : : : : : : : : : : : :/: : : : : : : : : : : : : : : /""
... ... .....\ : : : : : : : : : \: : : : : : : : : : : : : ,-“: : : : : : : : : : : : : : : :/
... ... ... ...\ : : : : : : : : : \: : : : : : : : : _=" : : : : : ',_.: : : : : : : :,-“
... ... ... ... \,: : : : : : : : : \: :"”'~---~”" : : : : : : : : : : : : = :"”~~
Iznogoded Nov 1, 2021 @ 8:30pm 
Bro u didn't give my profile award although i gave ur profile one
Iznogoded Oct 19, 2021 @ 11:00pm 
ak is very good bro loved it i am eager to buy i have favourited it as soon as it launches i buy
i'm upto no good Oct 15, 2021 @ 8:32am 
thanks @k1d
k1d Oct 15, 2021 @ 8:16am 
Love the AK's concept man :lovebs:
i'm upto no good Oct 12, 2021 @ 7:07am 
Knock me EVANORA